FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

bolingo
bolingo (classe 14 : noms abstraits - pas de pluriel)
amour, tendresse, douceur
amitié
Congo bolingo
Congo bolingo
src : Air Mail Music
tozali kosambela kasi bolingo eza te
tozali kosambela kasi bolingo eza te
© pvh (Letitia Nkanza Kalawuma)
bolingo, mibeko, misala
bolingo, mibeko, misala
© pvh (Letitia Nkanza Kalawuma)
bolingo, mibeko, misala
bolingo, mibeko, misala
© pvh (Letitia Nkanza Kalawuma)
bolingo eleki mbongo na valeur
bolingo eleki mbongo na valeur
© pvh (Letitia Nkanza Kalawuma)
dérivé de : kolinga
voir aussi : bolingi, lolango
item 14 exemples (bandakisa zómi na mínei) ...
bato balakisaki ngai bolingo na mokili © Maman Micheline Shabani, La réponse
Les gens m'ont montré l'amour du monde
Lokuta ebomaka bolingo
le mensonge détruit l'amitié
Bolingo na biso mibale ekosila te.
L'amour entre nous deux ne terminera pas.
Bolingo ezalaka lokola lisano.
l'amour est comme un jeu.
Oza kitoko makasi ndeke na ngai ya bolingo
Tu es très belle, mon oiseau d'amour
yo na Mady bolingo
Toi et Mady c'est l'amour
pona nini bolingo ya mosika esimbaka te ?
Pourquoi l'amour à distance ne tient pas ?
bolingo ezali elengi soki balingi yo
l'amour est agréable si on t'aime
Bolingo ya Kristo ezali kotambwisa biso © 2 bakorentien 5:14
L'amour du Christ nous presse
bolingo ezali kati na biso soki tozali na bomoko
Il y a l'amour entre nous si nos sommes en unité
obebisi bolingo na biso
Tu as gâché notre amour
luka mwasi moko oyo akolinga yo na bolingo ya solo
Cherche une femme qui va t’aimer avec du vrai amour.
mbote, bolingo na ngai.
Bonjour, mon amour.
na libala, koswana elakisaka bolingo. © Tabu Ley Rochereau
Dans le mariage, se disputer signifie l'amour.
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies