FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

yo
yo
toi
yo kaka
yo kaka
© pvh
tags :
item 204 exemples (bandakisa nkámá míbalé na mínei) ...
nakokende makala likolo na yo
j'irai en prison à cause de toi (au dessus de toi)
nakobeta yo !
je vais te frapper !
Motema na ngai ezali kobeta po na yo
Mon coeur bat pour toi
Nakoki kotindela yo mbongo te.
Je ne peux pas t'envoyer de l'argent.
Yo mpe !
Toi aussi !
Kanga monoko ! kanga mbanga na yo !
Ferme la bouche. ferme ta geule ! (impoli)
Kombo na yo nani ? - Kombo na ngai Niclette.
C'est quoi ton nom ? Mon nom est Niclette.
nalingi yo mingi.
Je t'aime beaucoup.
yo moko
toi même / toi seul
Otikaki lipa na yo awa, namelaki sucré nango
Tu as laissé ton pain ici, j'ai bu un sucré avec ça.
etali yo
ça te regarde (c'est ton problème)
Nini etungisaki yo mokolo wana ?
Qu'est-ce qui te tourmentait ce jour là ?
nalingi kosolola na yo.
Je veux discuter avec toi.
Nazali koyoka yo te, nalobaka lingala te
Je ne te comprends pas, je ne parle pas lingala.
Kosa liwa, bongo omona batu bakolela yo.
Fais semblant d'être mort, et comme ça tu verras qui pleuront pour toi.
Mbula enokelaka ndaku ya moninga omoni yango moke, kasi mokolo ekonokela yo ekomi matata. Proverbe/expression (ne pas traduire litteralement)
Quand il pleuvait sur la maison de ton ami, tu trouvais ça insignifiant, mais le jour que c'est tombé sur toi c'est devenu un problème.
Pilipili ya elanga ya yo, moto mosusu akolia yango. Proverbe/expression (ne pas traduire litteralement)
Le piment de ton champs, quelqu'un d'autre le mangera
Bato bazali motuya boni na libota na yo ?
Combien de personnes y a-t-il dans ta famille ?
kati ya tata na mama na yo, nani asalaka ?
Entre ton papa et ta maman, qui travaille ?
motuya boni ya badollar bafutaka yo ? - na se ya 500 ? kati ya 500 na 1000 ? 1000 tii likolo ?
combien (quel nombre) en dollars on te paie ? en dessous de 500 ? entre 500 et 1000 ? 1000 et plus ?
na likolo pela moko awa na nse moko te akokani na yo na nguya na kembo yo 'za nzambe
en haut comme ici en bas il n'y en a pas un qui ressemble à toi en puissance et gloire, tu es Dieu.
mbwa moto alie tomson na yo.
C'est le chien qui a mangé ton tomson.
Biloko na yo ezali kilo mingi.
Tes bagages pèsent beaucoup.
Pesa losako na baninga na yo.
Salue tes amis.
Mabanzo na yo ezali malamu te.
Tes pensées ne sont pas bien.
Nazongiselaki yo mbongo.
Je t'aivais rendu l'argent.
Kokota zamba yo moko te.
N'entre pas dans la forêt tout seul.
Maboko na yo ezali petepete, nayebaki te.
Tes mains sont très douces, je ne savais pas.
Nakolinga yo seko.
Je t'aimerai pour toujours.
pesa mbote na libota na yo
Salue ta famille
Napesi Nzambe matondi mpo na yo
Je remercie Dieu pour toi.
seka muke balula yo
Souri un peu, qu'on t'admire
koma kombo na yo
écris ton nom
Libumu na yo ezali ya kokangama ?
Est-ce que tu es constipé ? (tes intestins, sont ils obstrués ?)
nabondeli yo
Je t'en supplie / s'il te plaît
naleki yo na mwindu. yo oleki ye kuna na molayi
Je suis plus noir que toi. Tu es plus grand que lui là-bas.
aaah, yo mpenza !
aaah, toi vraiment !
tshombo na yo ebongi te ? okosomba ya sika ?
Ton GSM ne n'est pas réparé ? Tu vas acheter un nouveau ?
nzambe apesa yo makasi.
Que Dieu te donne la force.
naza na posa na yo
J'ai envie de toi.
Soki insekte neti nzinzi, ngungi to nzoyi esui yo, tina ya kobanga ezali te.
Si un unsecte comme une mouche, une moustique ou une abeille te pique, il n'y a pas de raison d'avoir peur.
Oyo ezali nsango ya kosunga yo pona koyeba ndenge nini kelasi ya monoko ya Lifalanse etambolaka.
ceci est une information pour t'aider à connaître de quelle façon le cours de la langue française fonctionne.
Soki miso na yo ezali malamu, okomona polele penza
Si tes yeux sont bien, tu verras vraiment clair.
ozozela nini ? Eza tur na yo !
Tu attends quoi ? C'est ton tour !
eloko nalakisa te. Nalingi yo. Nabombi yango na kati ya motema na ngai.
Il y a une chose que je ne montre pas. Je t'aime. J'ai caché ça dans mon coeur.
Yo, okende wapi, kuluna ?
Toi, tu vas où, voyou ?
ngai na yo pantalon - mukaba Proverbe/expression (ne pas traduire litteralement)
moi et toi sommes pantalon et ceinture (je ne peux pas fonctionner sans toi)
mituna na yo epiaka nga kanda
tes questions me donnent la colère
kipe ya yo Proverbe/expression (ne pas traduire litteralement)
occupe toi de tes affaires
Lelo ya yo, lobi ya moninga. Proverbe/expression (ne pas traduire litteralement)
Aujourd'hui c'est pour toi, demain pour ton prochain.
Soki omonaka nzoto ya yo kilo, tala ya baninga se bongo Proverbe/expression (ne pas traduire litteralement)
Si tu regardes ton corps avec respect, regarde celui de ton voisin juste comme ça
Koko na yo, niama. Tala mutu lokola tintin.
Ta grand-mère, bête. Regarde la tête comme Tintin. (insultes)
bamemi yo na misalisi ya mabangu na lopitalo ya pene na yo
ils t'ont emmené aux soins d'urgences à l'hôpital proche de toi.
lala malamu. - yo pe, motema na ngai, noki tomonana. nalela yo makasi.
Dors bien. - Toi aussi, mon coeur, que vite on se voie. Je t'aime fort. (en lingala : "je t'ai beaucoup aimé" - passé)
yo ozali mwinda na bomoyi na ngai.
Toi tu es la lumière de ma vie.
tufi na yo, niama !
c'est ta merde, bête ! Je t'emmerde, bête ! (insulte)
mbote na bino. mbote na yo.
Salut à vous. Salut à toi.
Natunaki yo soki oyebi koloba lingala
Je te demandais si tu sais parler le Lingala.
baboti na yo bayaki kobwaka ngunda na poto. yango wana sikoyo oza awa na biso.
Tes parents sont venus demander asile en europe. La raison pour laquelle maintenant tu es ici avec nous.
natondi yo botondi
Je te remercie
Yo nde tembe na yo ekobomisa yo
Toi vraiment ton scepticisme va te tuer
mbote, boni nzoto ? nga naza malamu. nalingaki kaka napesa yo mbote
Salut, comment va le corps (la santé) ? Moi je suis bien. Je voulais juste te saluer.
mokolo mosusu nakobina na yo
Un autre jour je vais danser avec toi
Nayebi te ! luka yo moko
Je ne sais pas ! Cherche toi-même
engunduka akoki komema motuka na yo tii na bisika ya bangomba ya milayi milayi ebengami Alpe.
Le train peut emmener ta voiture vers un endroit avec des très grandes montagnes appelé les Alpes.
Yo moko oyebi !
Toi-même tu sais !
namoni texto na yo kala te
J'ai vu ton message il n'y a pas longtemps
yo na Mady bolingo
Toi et Mady c'est l'amour
nakobondela pona yo mpe libota na yo
Je vais prier pour toi et aussi pour ta famille
nazokotela yo
Je suis en train de prendre ta défense
nani mutu akomeli yo lingala ?
C'est qui qui t'écrit du lingala ?
yo, matisa ngai na mapeka
toi, fais-moi monter sur les épaules
kosakana te na ngai to nakobeta yo
Ne blaguez pas avec moi ou je vais te taper.
Tia foin nakoma lokola yo
Parions que je devienne comme toi
bolingo ezali elengi soki balingi yo
l'amour est agréable si on t'aime
tshombo oyo na mesa... ya yo ?
Le GSM ici sur la table... c'est le tien ?
Mbote papa. Boni ? - Ngai malamu. Bongo yo ? - Ngai mpe malamu.
Salut monsieur. Comment ça va ? - Moi je vais bien. Toi alors ? - Moi je vais bien aussi.
kokoko ! - Nani wana ? - Nga Lauretta. - Ah, yo wana ? - Ee.
tok tok ! - Qui est là ? C'est moi, Lauretta. - Ah, c'est toi ? - Oui.
Esopi yo
ça t'a démasqué (ça t'a renversé)
Bambanda na nga nyoso bafandeli yo po na mbongo na yo
toutes mes rivales restent avec toi pour ton argent
nakokufa pona yo
Je vais mourir pour toi
yo okozwa mbata okomona !
Toi, tu vas attraper une gifle, tu vas voir !
nasepeli koyeba yo
ravis de te connaitre
yo sapologue oza na abakosi versace, kasi miliki ezangi na ndaku
Toi, le "sapologue", tu as un abacost Versace, mais le lait ça manque à la maison
pondu na yo ezangi mungwa. pasi ya solo.
ton pondu manque du sel. vraiment dommage.
nalangwi na lolango po na yo
je suis ivre d'amour pour toi
papa, zwa bisaka na yo, kende malembe
Monsieur, prends tes affaires, pars calmement
kanga bisaka, zonga epayi na yo !
ferme les valises, retourne chez toi !
lokota bisaka na yo
Ramasse tes affaires !
naloti yo na kati ya ndoto
J'ai rêvé de toi (J'ai pensé à toi dans un rêve)
nalangwe yo, nalangwe lolango na yo
je suis ivre de toi, je suis ivre de ton amour (chanson)
naza na posa ya komona yo lelo
J'ai envie de te voir aujourd'hui
naza na kanda na yo
Je suis fâché sur toi.
naza na likambo na yo te
Je n'ai pas de problème avec toi
naza na niongo na yo
J'ai une dette envers toi
kosala ngai mabe te pona nalingi yo
Ne me fais pas souffrir parce que je t'aime
pona nini ozalaka boye ? yo mpe...
pour quoi tu es comme ça ? toi aussi...
yaka po tokende kotala yaya na yo ya mwasi
viens pour qu'on aille voir ta grande soeur
kobeta mwasi na yo boye te. ezali mabe
Ne frappe pas ta femme comme ça. C'est mauvais
mobali na yo azali mobulu. aza kotia basi nioso litoyi
Ton mari n'est pas sérieux. Il drague toutes les filles.
koyoka batu te, yoka nde mobali na yo
N'écoute pas les gens, écoute plutot ton mari.
koyoka ye te. yoka ngai mama na yo.
Ne l'écoute pas. écoute-moi ta mère.
kolia biloko ya tata na yo te. lia biloko mosusu
Ne mange pas la nourriture de ton père. Mange autre chose.
boni bana na yo ? bazali malamu ?
Comment vont tes enfants ? Est-ce qu'ils vont bien ?
kobima nanu te. naza nanu na posa na yo.
Ne sors pas encore. J'ai encore besoin de toi.
kende kosomba mapa pona tata na yo
Va acheter du pain pour ton père
lolenge boni ebongi bayebisa yo pona otika komela kisi oyo
Comment il faut te faire savoir d'arrêter de prendre ce médicament ?
tata na yo azoya lelo kotala yo
Ton père vient te voir aujourd'hui.
koya na moninga na yo wana te. nalingaka ye te.
Ne viens pas avec ton ami là. Je ne l'aime pas.
kokoma na ndako te. leka mbala moko epayi ya tata na yo.
N'arrive pas à la maison. Passe une fois chez ton père.
koloba na ngai boye te nazali mukolo na yo
Ne me parle pas comme ça. Je suis plus agé que toi.
monoko na yo nde ekoboma yo mokolo mosusu
C'est ta bouche qui va te tuer un de ces jours.
naza na mbongo ya kopesa yo te
Je n'ai pas d'argent à te donner
mbongo oyo natikalaki na yango napesi yango yaya na yo
j'ai donné l'argent qui me restait à ta soeur.
nkombo na yo ya mboka ezali nini ?
Quel est ton nom de famille ?
kaka yo nde oza koluka makambo awa
Il n'y a que toi qui cherche des problèmes ici
nazosombela yo motuka ya sika. kobebisa yango te mbala oyo.
Je t'achète une nouvelle voiture. Ne l'abime pas cette fois-ci.
osombeli mwasi na yo tshombo ya sika
Tu as acheté un nouveau téléphone pour ta copine.
loboko na yo kitoko penza. ebongi kaka osala manzaka.
Ta main est vraiment jolie. Il faut juste que tu fasses tes ongles.
kotika ngai te, Yawe, nazali mwana na yo
Ne me laisse pas, Seigneur, je suis ton enfant.
ebongi opakola mafuta na loposo na yo.
Tu dois mettre de l'huile sur ta peau.
kolala awa te. zonga epayi na yo.
Ne dors pas ici. Rentre chez toi.
olingi nasalela yo liki ?
Tu veux que je te fasse un oeuf ?
ezala mbala na yo ya suka olobela ngai boye
Que ce soit ta dernière fois que tu me parles ainsi.
ebongi osokola motuka na yo libanda
Il faut que tu laves ta voiture dehors.
pona nini mwana na yo azalaka lokuta boye
Pourquoi ton enfant est un menteur comme ça ?
komema kiti na yo awa te
N'emmène pas ta chaise ici.
nakoki koya kofanda na ndako na yo ?
Est-ce que je peux venir habiter dans ta maison ?
leki na yo oyo ya mwasi alingaka musala te.
Ta petite soeur là n'aim pas le travail.
ebongi omela bankisi na yo pona obika.
Il faut que tu prennes tes médicaments pour guérir.
pona nini ozali kosala ndeko na yo bongo
Pourquoi tu fais comme ça à ta soeur ?
lokolo na yo evimbi lisusu.
Ta jambe est encore gonflée.
nakobenda yo litoyi soki ozali koyoka te
Je vais te tirer l'oreille si tu n'écoutes pas.
kolata bilamba na ngai lelo te. lata ya yo.
Ne porte pas mes vêtements aujourd'hui. Porte les tiens.
tombola mosapi na yo likolo
Lève ton doigt dans l'air.
oza nanu elenge. kosala yango te. okoya kobebisa bomoi na yo.
Tu es encore jeune. Ne fais pas ça. Tu risques de gâcher ta vie.
kata mpe mandefu na yo
Coupe aussi ta barbe
nakobenga yo lobi na pokwa
Je vais t'appeler demain soir.
mwana oyo akobotola yo bisikiti
Cet enfant va t'arracher le biscuit.
nakofunda yo epayi ya maman.
Je vais t'accuser chez maman.
ebongi obima na mwana na yo po azua mopepe
Il faut que tu sortes avec ton enfant pour qu'il prenne de l'air.
koswa ye neti mama na yo te
Ne la prends pas comme ta mère.
kende kozwa biloko na yo kuna
Va chercher ta nourriture là-bas.
naza na likambo moko ya motuya ya koyebisa yo
J'ai une chose important à te faire savoir.
naza na motuna moko ya kotuna yo
J'ai une question à te poser.
bato misato bayaki koluka yo lelo
Trois hommes sont venu te chercher aujourd'hui.
mwana na yo ya mobali aza kosuba na mbetu mingi
Ton fils fait beaucoup de pipi au lit.
yo oza na bizaleli kaka neti mama na yo
Tu as juste un comportement comme ta mère.
ngai na yo tozali neti bandeko
Moi et toi, nous sommes comme des frères.
bangungi oyo bakoki kopesa yo bokono
Ces moustiques peuvent te donner une maladie.
oza kokosa baboti na yo mingi. ezali malamu te.
Tu mens beaucoup à tes parents. ce n'est pas bien.
bato nyonso bazali awa, tozozela kaka yo.
Tout le monde est ici, on attend que toi.
napekisi yo kotinda mwana na ngai
Je t'interdit d'envoyer mon enfant.
kanga monoko na yo pamba te okoya komela nzinzi.
Ferme ta bouche sinon tu risques d’affaler une mouche.
semeki na yo azalaka motema mabe
Ta belle-soeur est méchante.
semeki na yo ayokelaka yo zuwa makasi
Ta belle-soeur est très jalouse de toi.
nakobeta yo tii nakobuka yo mbanga.
Je vais te frapper jusqu’à ce que je te casse la mâchoire.
pona nini oza kokumba mwana na yo na mukongo ?
Pourquoi tu portes ton enfant au dos ?
Litoyi na yo evimbi.
Ton oreille est gonflée.
Kende koyamba ye. Azozela yo.
Va l'acceuillir. Elle t'attend.
Limbisa ngai soki natungisi yo lisusu
Excuse-moi si je te dérange encore.
Nakosolola na yo na pokwa.
Je vais parler avec toi le soir.
mobali na yo azali na bokono ya SIDA.
Ton mari à le SIDA.
mwana na yo aza na bokono ya mpongi.
Ton enfant a la maladie du sommeil (trypanosomiase africaine).
papa na yo aza na basi boni ?
Ton père a combien de femmes ?
kende kozua bisaka na yo oya kofanda epayi na ngai
Va chercher tes affaires que tu viennes habiter chez moi.
Nakobeta yo lokola mwana na ngai.
Je vais te frapper comme mon enfant.
mwasi oyo atongelaka yo bilamba ayaki awa.
La dame qui faisais des vêtements pour toi (ta couturière) est passée ici.
soki napesi yo mbongo wana, ngai, nakolia ndenge nini ?
Si je te donne cet argent-là, moi, je vais manger comment ?
luka mwasi moko oyo akolinga yo na bolingo ya solo
Cherche une femme qui va t’aimer avec du vrai amour.
mama ya mobali na yo akoya lisusu te.
Ta belle-mère ne va plus venir.
yo ozali na kati ya motema na ye te.
Toi, tu n'es pas dans son cœur.
yo, makambo osali ezali pe malamu te
Toi, les choses que tu as fait n'étaient pas bien non plus.
soki oza koyanola ngai boye nakobuka yo mbanga.
Si tu me réponds comme ça je vais te casser la mâchoire.
mobali na yo ya sika, kombo na ye nani ?
Ton nouveau mari s’appelle comment ?
mama, mela bakisi na yo oyo munganga apesi.
Maman, prend tes médicaments que le docteur t’a prescrit.
nazali se ya yo.
Je suis que la tienne.
Baiser na yo ya pamba ekomisa ngai kizengi.
Juste ton bisou me rend fou.
Mwana na yo ya liboso, osundola ye.
Ton premier enfant, tu l'as abandonné.
Ebongi okanga monoko na yo.
Tu dois fermer ta bouche.
ata soki aza na mibali ebele, etali yo na nini ?
Même si elle a beaucoup d’hommes, en quoi ça te concerne ?
lelo naza penza na posa na yo te.
Aujourd’hui je n’ai vraiment pas besoin de toi.
nakoya koniata yo pamba.
Je risque de te piétiner pour rien
lelo, soki obeti ye, ngai nakoboma yo !
Aujourd’hui, si tu la frappes, moi je vais te tuer !
nakozongisela yo mbongo na yo.
Je vais te rendre ton argent.
olingi nasala yo pe manzaka ?
Tu veux que je te fasse aussi les ongles ?
Nalobaki na yo ke osundola ye.
Je t’avais dit de l’abandonner.
Osundola mwasi na yo na bana kaka boye.
Tu as abandonné ta femme et les enfants juste comme ça.
Bana na yo bazalaka mitungisi te penza.
Tes enfants ne sont vraiment pas d'ennui
kobosana te, soki omeki kobimisa sekele oyo tokobeta yo !
N’oublie pas, si tu essayes de sortir ce secret on va te frapper !
Nalingaki kotungisa yo te.
Je ne voulais pas te déranger.
Eloko moko ezotungisa yo.
Il y a quelque chose qui te dérange.
Naponi yo pamba te nayebi yo.
Je t'ai juste car je te connais.
yo oza nanu elenge makasi
Toi tu es encore très jeune.
oyo eza ndako na yo moko
ça c’est ta propre maison
azalaki na yo te mokolo mobimba.
Elle n’était pas avec toi toute la journée.
Nakozwa yo na prince wana
Je vais te prendre sur cette route là.
lelo natatoli : " nalingi yo ". © Dena Mwana
Aujourd'hui je proclame : " je t'aime ".
yo lokoso ya mbongo boye !
Toi, tu aimes trop l'argent comme ça !
batela lobi na yo
prends soin de ton futur
soki nga naza mabe, ebongo yo ?
Si moi je suis mauvais, et toi alors ?
Mbote. Boni ? - Ngai malamu, ebongo yo ? - Ngai pe malamu.
Salut. Comment ? - Moi bien, et toi ? - Moi aussi bien.
kipe ya yo baboya basambua
occupe toi te tes affaires, ils ne veulent pas perdre la face
Liboso kolongola bipoti na lisu ya moninga longola nanu oyo eza na lisu na yo
Avant d'enlever les crottes des yeux de d'un ami, enlève déjà ceux qui sont dans tes yeux.
item Article : pronoms
pronoms
Singulier
1 moi ngai
2 toi yo
3 lui (ça) ye (yango)
Pluriel
1 nous biso
2 vous bino
3 eux (ces choses) bango (yango)

conjugaison
Singulier
1 je namoni je vois
2 tu olingi tu aimes
3 il / elle alingi il / elle aime
Pluriel
1 nous tolingi nous aimons
2 vous bolingi vous aimez
3 ils / elles balingi ils / elles aiment
Objets (S & P)
3 ca etali (yo) ca (te) regarde
autres mots avec le tag 'pronom' : ba, bangó, bínó, bísó, bo, e, ngai, o, yangó, ye, yo, to, na, nango
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies