FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

moko
mokó
un (1)
un certain...

la/le même...

tout seul
vie eza moko. Kobukana te.
vie eza moko. Kobukana te.
src : Twitter Africell Congo RDC
moko
moko
© pvh
voir aussi : yambo
tags :
item 64 exemples (bandakisa ntúkú motóbá na mínei) ...
yo moko
toi même / toi seul
moko na zomi
la dîme (comme dans la bible)
ye alingaki kobala mwasi moko na kombo ya Racele.
Lui, il voulait marier une certaine Rachel
Pierre alobi na ye : Te, okosokola ngai makolo ata mbala moko te !© bible, jean 13:8
Pierre lui dit: Non, jamais (même pas une fois) tu ne me laveras les pieds !
mokolo moko te. mbala moko te. eloko moko te. moto moko te. esika moko te.
Jamais (pas un jour). Jamais (pas une fois). Rien (pas une chose). Personne (pas un homme). Nulle part (pas un endroit).
ezali esengo na ngai po na komona moko na moko na bino na liyangani oyo na sima ya nzanga.
C'est pour moi une joie de revoir chacun de vous dans ce culte de l'après midi.
na likolo pela moko awa na nse moko te akokani na yo na nguya na kembo yo 'za nzambe
en haut comme ici en bas il n'y en a pas un qui ressemble à toi en puissance et gloire, tu es Dieu.
pela moko / pelamokoProverbe/expression (ne pas traduire litteralement)
de la même façon que..., comme..., selon..., conformément à...
poso ekoya mokolo moko eza nakosala te.
La semaine prochaine il y a un jour que je ne travaille pas.
ndenge moko
de la même façon
Kokota zamba yo moko te.
N'entre pas dans la forêt tout seul.
eloko moko te eleki nguya na Nzambe
Rien ne dépasse le pouvoir de Dieu (rien n'est impossible à Dieu)
tofandi na ndako moko.
Nous habitons dans la même maison.
Ata soki natamboli na lobwaku ya molili ya liwa, nakobanga mabe moko te. © bible, banzembo 23:4
Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal.
Mokolo moko, nguma akendeki bokila na zamba. Amonaki nyama moko ya monene na amelaki ye mobimba.
Un jour le python était allé à la chasse dans la forêt. Il avait vu un grand gibier et l'a avalé entièrement.
tolobi ndenge moko
Nous avons parlé de la même façon. (nous avons dit la même chose)
soki okobima sikoyo te, er moko nakoleka na palais.
Si tu ne vas pas sortir maintenant, je vais passer à la maison dans une heure.
akei ye moko mpenza
Il est parti vraiment tout seul.
bantaba mibale wana ! moko ntaba ya pembe, mosusu ntaba ya moyindo
Il y a deux chèvres là-bas ! Une chèvre blanche, une autre chèvre noire
Nayebi te ! luka yo moko
Je ne sais pas ! Cherche toi-même
po na kozwa bis okoki kosomba tiké po na mokolo moko, sanza moko to mbula mobimba.
Pour prendre le bus, tu peux acheter un billet pour un jour, un mois ou toute une année.
Yo moko oyebi !
Toi-même tu sais !
koyekola nkota moko ya mboka
apprendre une langue du pays
masoko solo ya fumbwa epola banda sanza moko
les fesses qui sentent le fumbwa pourri depuis un mois
ezali te po tomelaka na nganda moko, nde tokomi baninga
ce n'est pas parce que nous avons l'habitude de boire dans le même café, que nous sommes devenu amis
naza na bana misato: mwasi moko na mibali mibale
J'ai trois enfants: une fille et deux garçons
keba ! koleka awa te ! libulu moko ezali.
Attention ! Ne passe pas ici ! Il y a un trou.
asombi liputa moko lokola ya ngai
Elle a acheté le même pagne que moi
kokoma na ndako te. leka mbala moko epayi ya tata na yo.
N'arrive pas à la maison. Passe une fois chez ton père.
biso na bino, tozali bana ya tata moko na mama moko
nous et vous, nous sommes des enfants du même père et de la même mère.
nzete moko nde ekweyi awa
Il y a un arbre qui est tombé ici.
oza na nkombo moko kitoko makasi
Tu as un très joli nom.
mama ya moninga na ngai moko akufi
La maman d'une de mes amies est morte.
moyibi moko ayibi ngai elamba na ngai.
Il y a un voleur qui m'a volé mon habit.
kotika bana bango moko te
Ne laisse pas les enfants seul.
maman azolamba supu moko ya kitoko
Maman est en train de préparer une bonne soupe.
ozali elenge mwasi moko kitoko
Tu es un jolie jeune fille.
naza na kokoso moko ya monene
J'ai un gros problème.
otie ngai na kokoso moko ya kosakana te
Tu m'as donné un problème à ne pas en rire.
na butu ya lelo naloti ndoto moko ya mabe
Cette nuit j'ai fait un mauvais rêve.
naza na likambo moko ya motuya ya koyebisa yo
J'ai une chose important à te faire savoir.
nzoi moko aswi ngai na lokolo
Une abeille m'a piqué à la jambe.
naza na motuna moko ya kotuna yo
J'ai une question à te poser.
bawuti kopesa ngai nsango moko ya mabe
On vient de m'annoncer une mauvaise nouvelle.
libanga moko ya monene ezalaki liboso ya motuka na ngai
Il y avait une grande pierre devant ma voiture.
abandaki kotambola mbala moko akweyi na libulu
Elle avait commencé à marcher. Elle est une fois tombé dans un trou.
baninga na ye babwaki ye na libulu moko
Ses amis l’on jeté dans un trou.
nioka moko aswe mwana oyo
Il y a un serpent qui a mordue cet enfant.
yaka tokanga foto moko
Viens qu'on fasse une photo.
Papa na ye atongisi lopitalo moko ya monene na mboka.
Son père a fait construire un grand hôpital au village.
naza kosala makambo ebele tango moko.
Je fais beaucoup de chose en même temps
luka mwasi moko oyo akolinga yo na bolingo ya solo
Cherche une femme qui va t’aimer avec du vrai amour.
moto moko te alamuki.
Personne n'est réveillé.
ye asekaka ye moko lokola kizengi.
Elle rigole toute seule comme une folle.
soki olingi toli moko, zala mosika ya mobali na ngai.
Si tu veux un conseil, sois loin de mon mari.
Azalaka mwasi moko makasi pe nzunzu.
C’est une femme forte et courageuse.
Tinda texto na moto moko ya kelasi na biso
Envoie un sms à une personne de notre classe
Eloko moko ezotungisa yo.
Il y a quelque chose qui te dérange.
naponi kombo moko ya kitoko
J’ai choisi "un de ces" beaux nom.
oyo eza ndako na yo moko
ça c’est ta propre maison
nalekisaki ngonga moko.
J'ai laissé passer une heure.
ngai na ye tozali makila moko
moi et elle, nous sommes le même sang (la même famille)
Zaire moko ekokwa makuta nkama
Un zaïre vaut cent makuta.
finela ye mbuma moko
presse-lui un fruit
item Article : Compter et chiffres
P.S. vous pouvez introduire un numero dans ce site, et il vous le traduira en lingala

0
zero (0)libungutulu, eloko te (rien)

1-10
1mókó
2míbalé
3mísáto
4mínei
5mítáno
6motóbá
7nsambo
8mwámbe
9libwá
10zómi

puissance de 10
10zómi
100nkámá (mókó)
1000nkóto (mókó)
10000monkoko (mókó)
20000minkoko míbalé
100000elundu (mókó)
1000000efuku (mókó)

pour million on dit aussi : efuku, makiasi, epuna

11-99
11zómi na mókó
15zómi na mítáno
20ntúkú míbalé
21ntúkú míbalé na mókó
32ntúkú mísáto na míbalé
43ntúkú mínei na mísáto
54ntúkú mítáno na mínei
67ntúkú motóbá na nsambo
78ntúkú nsambo na mwámbe
89ntúkú mwámbe na libwá
95ntúkú libwá na mítáno

100-1.000
100nkámá (mókó)
101nkámá (mókó) na mókó
110nkámá (mókó) na zómi
115nkámá (mókó) na zómi na mítáno
120nkámá (mókó) na ntúkú míbalé
126nkámá (mókó) na ntúkú míbalé na motóbá
157nkámá (mókó) na ntúkú mítáno na nsambo
200nkámá míbalé
201nkámá míbalé na mókó
210nkámá míbalé na zómi
222nkámá míbalé na ntúkú míbalé na míbalé
500nkámá mítáno
753nkámá nsambo na ntúkú mítáno na mísáto

1.000-10.000
1000nkóto (mókó)
1234nkóto (mókó) na nkámá míbalé na ntúkú mísáto na mínei
9875nkóto libwá na nkámá mwámbe na ntúkú nsambo na mítáno

autres examples
9libwá
39ntúkú mísáto na libwá
539nkámá mítáno na ntúkú mísáto na libwá
7539nkóto nsambo na nkámá mítáno na ntúkú mísáto na libwá
47539minkoko mínei na nkóto nsambo na nkámá mítáno na ntúkú mísáto na libwá
847539bilundu mwámbe na minkoko mínei na nkóto nsambo na nkámá mítáno na ntúkú mísáto na libwá
6847539bifuku motóbá na bilundu mwámbe na minkoko mínei na nkóto nsambo na nkámá mítáno na ntúkú mísáto na libwá

autres mots avec le tag 'compter' : efúku, elóko, elúndu, nkámá, libosó, libwá, míbalé, mínéi, mísáto, mítáno, mwambi, mokó, motoba, ndámbu, nkóto, sambo, tuku, zómi, kotánga, misátu, ndámbo, moambe, mwambe, mineyi, epúná, makiasi, nsambo, kámá, libúngútulú, kóto, libua, miliale, milioni, mokama, yambo, monkoko
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies