FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

soki
soki
sókó
si, lorsque
Okokende wapi soki okufi lelo
Okokende wapi soki okufi lelo
© pvh (Letitia Nkanza Kalawuma)
tika mutuka libanda
tika mutuka libanda
© pvh
voir aussi : kana
item 45 exemples (bandakisa ntúkú mínei na mítáno) ...
epekisami kotambusa motuka soki omeli masanga.
Il est interdit de conduire un vehicule si tu as bu (de la boisson).
soki mpe nani
n'importe qui
Soki nzoto to poso ya moto ekutani na ya moto mosusu, tina ya kobanga ezali te.
Si le corps ou la peau d'une personne se touche avec celle d'une autre personne, il n'y a pas de raison d'avoir peur.
Soki okokoma kuna, pesa bango mbote.
Si tu arrives là-bas, salue-les (donne les des salutations).
Soki oyo ezali ya solo, nakufa.
Si ça c'est vrai, je meurs.
soki olingi
Si tu veux.
Ata soki natamboli na lobwaku ya molili ya liwa, nakobanga mabe moko te. © bible, banzembo 23:4
Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal.
Soki insekte neti nzinzi, ngungi to nzoyi esui yo, tina ya kobanga ezali te.
Si un unsecte comme une mouche, une moustique ou une abeille te pique, il n'y a pas de raison d'avoir peur.
Mokonzi, soki ozalaki awa, mbele ndeko na ngai akufaki . © Yoane 11:21
Seigneur, si tu aurais été ici, alors mon frère ne serait pas mort.
Soki miso na yo ezali malamu, okomona polele penza
Si tes yeux sont bien, tu verras vraiment clair.
soki okobima sikoyo te, er moko nakoleka na palais.
Si tu ne vas pas sortir maintenant, je vais passer à la maison dans une heure.
Soki omonaka nzoto ya yo kilo, tala ya baninga se bongo Proverbe/expression (ne pas traduire litteralement)
Si tu regardes ton corps avec respect, regarde celui de ton voisin juste comme ça
soki nalongoli bilamba okozua vertige na okokweya
Si j'enlève les vêtements, tu vas attraper le vertige et tu vas tomber.
Natunaki yo soki oyebi koloba lingala
Je te demandais si tu sais parler le Lingala.
soki nazokaka, ( mbele ) olingaki kosala nini
Si j'étais blessé, ( alors ) tu voulais faire quoi ?
Soki olingi kozwa engunduka, bisika ya kotika motuka ezali.
Si tu veux prendre le train, il y a des endroits pour laisser la voiture (parkings).
Nasala nini soki papa to mama amelaka bangi to alangwaka masanga
Que je fasse quoi si papa ou maman fume de l'herbe ou s'enivre de bièrre ?
bolingo ezali elengi soki balingi yo
l'amour est agréable si on t'aime
soki moninga abali, sepela
Si un ami se marie, réjouis-toi
Monoko ya mobange, elumbaka solo, kasi elobaka makambo ya lokuta te. soki okimi solo wana, okoyeba makambo te. Proverbe/expression (ne pas traduire litteralement)
La bouche du vieillard, elle sent mauvais, mais ne dit pas de mensonges. Si tu fuis cette odeur, tu ne vas pas connaitre les affaires.
soki oyebi te kanga munoko
si tu ne le sais pas, tais-toi
soki namati likolo ya ngomba epesaka nga kizunguzungu.
Si je monte sur la montagne, ça me donne le vertige.
bolingo ezali kati na biso soki tozali na bomoko
Il y a l'amour entre nous si nos sommes en unité
soki loboko eyebaka pasi oyo lutu emonaka na tango ya kobalusa biloko
Si la main savait comment la cuillère souffre au moment de tourner la nourriture...
kobosana kotala biloko te soki ebeli.
N'oublie pas de regarder la nourriture si c'est cuit.
soki liwa eyebaki mbongo mbele batu ya mbongo bakufaka te
Si la mort connaissait l'argent, alors les riches n'allaient pas mourir.
nakobenda yo litoyi soki ozali koyoka te
Je vais te tirer l'oreille si tu n'écoutes pas.
kobosana kokanga ekuke te soki obimi
N'oublie pas de fermer la porte si tu sors.
Limbisa ngai soki natungisi yo lisusu
Excuse-moi si je te dérange encore.
Soki bato mibale bayokani te ebongi bakabwana.
Si deux personnes ne s’entendent pas ils doivent se separer.
soki ngai natuni ye akowangana
Si moi je lui demande elle va nier.
soki napesi yo mbongo wana, ngai, nakolia ndenge nini ?
Si je te donne cet argent-là, moi, je vais manger comment ?
soki oyebaki likambo nini eleki...
Si tu savais ce qui s'est passé...
soki oza koyanola ngai boye nakobuka yo mbanga.
Si tu me réponds comme ça je vais te casser la mâchoire.
kende kolala soki oza koyoka pongi.
Va dormir si tu as sommeil.
Soki tosangisi mbongo wana nyonso, tokoki kosomba lopango
Si on rassemble tout cet argent, on pourra acheter une parcelle.
ata soki aza na mibali ebele, etali yo na nini ?
Même si elle a beaucoup d’hommes, en quoi ça te concerne ?
nayebaki ke soki okeyi na poto okobosana ngai.
Je savais que si tu pars en Europe tu vas m’oublier.
Soki olingi ke libala na biso ezala malamu, tika kokengela ngai.
Si tu veux que notre mariage soit bien, arrête de me surveiller.
soki olingi toli moko, zala mosika ya mobali na ngai.
Si tu veux un conseil, sois loin de mon mari.
lelo, soki obeti ye, ngai nakoboma yo !
Aujourd’hui, si tu la frappes, moi je vais te tuer !
kobosana te, soki omeki kobimisa sekele oyo tokobeta yo !
N’oublie pas, si tu essayes de sortir ce secret on va te frapper !
soki nga naza mabe, ebongo yo ?
Si moi je suis mauvais, et toi alors ?
soki todusoli awa tokokoma noki
Si nous coupons par ici, nous arriverons vite.
okokende wapi soki okufi lelo
Tu iras où si tu meurs aujourd'hui ?
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies