FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

nini
níni, pl. banini (classe 1a/2 : - / ba-)
quoi, quel
diamant na bible, okozua nini
diamant na bible, okozua nini
© pvh (Letitia Nkanza Kalawuma)
nini ?
nini ?
© pvh + meme
item 72 exemples (bandakisa ntúkú nsambo na míbalé) ...
ndenge nini ?
Comment ça va ? Quelle façon ?
Obangisi ye po na nini ?
Pourquoi tu lui as fait peur ?
Mama azali kolela po na nini ? Ntina nini ?
Maman pleure pourquoi ? Pour quelle raison ?
mbote ! ntango molai ! sango nini ?
Salut ! Ca fait longtemps ! Quelle nouvelle ?
Nini etungisaki yo mokolo wana ?
Qu'est-ce qui te tourmentait ce jour là ?
nakei kolala! Lobi okosala nini na pokwa ?
Je vais dormir ! Demain tu vas faire quoi le soir ?
ozali na mibu boni ? Ozali na mbula boni? Obotamaki mobu nini?
Tu as quel age (combien d'années) ?
Osuka to ozali na kelasi nini ? - Nasilisa kelasi ya ebandeli te.
Tu as terminé ou tu es dans quel niveau d'étude ? - Je n'ai pas fini l'école primaire.
likambo nini ?
c'est quoi le problème ?
alakisaki babina ndenge nini
Il les a enseigné comment danser.
ntango nini ?
à quel moment ? quand ?
Bis oyo ekolongwa ntango nini ?
Ce bus part à quel heure ?
lelo mokolo nini ?
On est quel jour aujourd'hui ?
Oyo ezali nsango ya kosunga yo pona koyeba ndenge nini kelasi ya monoko ya Lifalanse etambolaka.
ceci est une information pour t'aider à connaître de quelle façon le cours de la langue française fonctionne.
olingi nini epayi na ngai ?
Tu veux quoi de moi ?
ozozela nini ? Eza tur na yo !
Tu attends quoi ? C'est ton tour !
Po na nini mibali ya lelo balingi lisusu te babotine ?
Pourquoi les hommes d'aujourd'hui ne veulent plus les préservatifs ?
yebisa ngai Wendy akoya kovisiter palais mokolo nini.
Fais-moi savoir quel jour Wendy viendra visiter la maison.
Ngonga nini okokende na musala. ngonga ya zomi na mwambe.
Quelle heure tu vas partir au boulot ? 18 heures.
ozosakana na ngai to nini ?
Tu es en train de jouer avec moi ou quoi ?
ah Nzambe ! pona nini masta na ngai aza zoba lokola makaku ?
ah Dieu ! pourquoi mon ami est idiot comme un singe ?
tozali er nini ?
Nous sommes quelle heure ?
soki nazokaka, ( mbele ) olingaki kosala nini
Si j'étais blessé, ( alors ) tu voulais faire quoi ?
ozosala nini ? - Eloko te, naza na mbetu na ngai
Tu fais quoi ? - Rien, je suis dans mon lit.
tokutana ndenge nini naza na hotel Ibis
On se trouve comment ? Je suis à l'hotel Ibis.
Nasala nini soki papa to mama amelaka bangi to alangwaka masanga
Que je fasse quoi si papa ou maman fume de l'herbe ou s'enivre de bièrre ?
bizaleli nini yango wana ?
C'est quoi ce comportement là ?
Ndenge nini tokoki komikebisa na ngenge ya SIDA ?
Comment pouvons-nous nous protéger contre le virus du SIDA ?
pona nini bolingo ya mosika esimbaka te ?
Pourquoi l'amour à distance ne tient pas ?
alingi nini
il veut quoi ?
pona nini ozalaka boye ? yo mpe...
pour quoi tu es comme ça ? toi aussi...
hum... solo kitoko na makusa. mama azolamba nini ?
mmh... ça sent bon dans la cuisine. Qu'est-ce que maman est en train de préparer ?
tozali lisusu na mayi te, mwinda te. sikoyo tokosala ndenge nini
On n'a plus d'eau, pas de lumière. Maintenant comment on va faire ?
ozalaka monoko makasi boye pona nini ?
Pourquoi tu as la grande bouche comme ça ?
likambo oyo ekosila mokolo nini ?
Ce problème va se terminer quel jour ?
likambo nini mwasi na ngai ? butu mobimba olali te.
Quel est le problème, ma femme ? Toute la nuit tu n'as pas dormi.
nkombo na yo ya mboka ezali nini ?
Quel est ton nom de famille ?
olingi komela masanga nini ?
Quelle boisson veux-tu boire ?
pona nini ozokende lokola moyibi boye
Pourquoi tu pars comme un voleur comme ça ?
oye, opesi biso ata mbote te. likambo nini ?
Tu es venu, tu ne nous a même pas salué. Qu'est-ce qu'il y a ?
pona nini ozali kosala boye, penza ?
Pourquoi tu fais comme ça, vraiment ?
oza kolamba biloko nini lelo ?
Tu prépares quoi aujourd'hui ?
oza koluka mosala nini, mama ?
Tu cherches quoi comme travail, mama ?
pona nini mwana na yo azalaka lokuta boye
Pourquoi ton enfant est un menteur comme ça ?
okoya epayi na ngai mokolo nini ?
Tu viens chez moi quel jour ?
pona nini ozali kosala ndeko na yo bongo
Pourquoi tu fais comme ça à ta soeur ?
okobota mokolo nini ?
Tu vas accoucher quand ?
pona nini oza kopela boye ? likambo eza te !
Pourquoi tu es en train de t'enflammer comme ça ? Il n'y a pas de problème !
oza kotumba bilamba pona nini ?
Pourquoi tu es en train de brûler les vêtements ?
pona nini olingaka kobuaka biloko ya kolia boye. eza malamu te.
Pourquoi tu aimes jeter la nourriture comme ça ? Ce n'est pas bien.
olingi kolembola ye makolo to nini
Tu veux lui lécher les pieds ou quoi ?
aza koboya koya awa, pona nini ?
Elle refuse de venir ici, pourquoi ?
Oza kopema mbangu mbangu boye pona nini ?
Pourquoi tu es en train de respirer vite comme ça ?
oza kokumba biloko ebele boye pona nini ?
Pourquoi tu portes beaucoup de choses comme ça ?
pona nini oza kokumba mwana na yo na mukongo ?
Pourquoi tu portes ton enfant au dos ?
liteya ya lelo ezalaki ndenge nini ?
La prédication d’aujourd’hui était comment ?
pona nini bolingi kotela boye ? Eza malamu te pona poso.
Pourquoi vous aimez vous blanchir comme ça ? Ce ne pas bien pour la peau.
pona nini mikolo oyo oza kolia kaka madesu ?
Pourquoi ce dernier temps tu ne fais que manger des haricots ?
pona nini mibali baliaka likasu ?
Pourquoi les hommes mangent les noix de cola ?
lelo moyi eza te. Tokobima ndenge nini ?
Aujourd’hui il n’y a pas de soleil. On va sortir comment ?
soki napesi yo mbongo wana, ngai, nakolia ndenge nini ?
Si je te donne cet argent-là, moi, je vais manger comment ?
ndenge nini bosalaki pona boyiba mbongo na ngai ?
Comment vous avez fait pour voler mon argent ?
soki oyebaki likambo nini eleki...
Si tu savais ce qui s'est passé...
nayebi te esika nini moninga na ngai akendaki kolokota ye wana.
Je ne sais pas où mon ami a été ramasser celle-là
ata soki aza na mibali ebele, etali yo na nini ?
Même si elle a beaucoup d’hommes, en quoi ça te concerne ?
oza kosala nini libanda na ngonga oyo ?
Qu’est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci ?
Sikoyo oza kokanisa nini ? Okolala wapi ?
Maintenant tu penses quoi ? Tu vas dormir où ?
Ndenge nini osali pona kokota awa ?
Comment tu as fait pour entrer ici ?
Tuna nga nini...
Demande-moi quoi...
sekele na bango eza nini ?
Leur secret c’est quoi ?
Bakofinga ngai pona nini ?
Ils vont m’insulter pourquoi ?
Madofolo ata eza monene ndenge nini, ekoki kokweyisa masoko te. source: facebook - oyebi que
Peu importe la grandeur des trous, ça ne peut pas faire tomber les fesses.
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies