FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

ngai
ngai
nga (None)
moi
limbola !
limbola !
src : google images
tags :
item 248 exemples (bandakisa nkámá míbalé na ntúkú mínei na mwámbe) ...
liberté na ngai, na kaka te !Proverbe/expression (ne pas traduire litteralement)
ma liberté, tu ne la restreins pas !
Motema na ngai ezali kobeta po na yo
Mon coeur bat pour toi
obimisi ngai mai ya miso.
Tu m'as fait sortir des larmes. Tu m'as fait pleurer.
bayebisi ngai kadafi akimi
on m'a dit (fait savoir) kadafi a fui
pesa ngai bakombo na bango
donne moi leurs noms
asali ngai mabe
Il m'a fait du mal
obuakisi nga
Tu m'as rejetté. Tu m'as plaqué.
Limbisa ngai.
Pardonne moi.
Afuteli ngai basapato.
Il m'a payé des chaussures.
Benga ngai lobi.
Appelle-moi demain (au téléphone).
koseka ngai te.
ne te moque pas de moi.
Kombo na yo nani ? - Kombo na ngai Niclette.
C'est quoi ton nom ? Mon nom est Niclette.
ozali kolukela ngai makambo.
tu es en train de me chercher des problèmes.
ozangi ngai / ozoanga ngai.
tu me manques
pesa ngai lipwepwe.
donne-moi un bisou
lakisa ngai nzela po na kokende na Kintambo.
Montre moi le chemin pour aller à Kintambo.
bato balakisaki ngai bolingo na mokili © Maman Micheline Shabani, La réponse
Les gens m'ont montré l'amour du monde
Pierre alobi na ye : Te, okosokola ngai makolo ata mbala moko te !© bible, jean 13:8
Pierre lui dit: Non, jamais (même pas une fois) tu ne me laveras les pieds !
olingi kobima na ngai ?
Veux-tu sorir avec moi ?
loba sima na ngai : ...
dis après moi : ...
ezali esengo na ngai po na komona moko na moko na bino na liyangani oyo na sima ya nzanga.
C'est pour moi une joie de revoir chacun de vous dans ce culte de l'après midi.
lia nga mbebo.
embrasse moi. (mange moi les lèvres)
tika ngai nye
Laisse moi tranquil
yaka, landa ngai
viens, suis moi
Salisa ngai, nazoyoka libumu mpasi.
Aide moi, j'ai mal au ventre.
lino mpasi elingi koboma ngai.
Le mal de dent veut me tuer.
Apesaki ngai mpasi na motema.
Elle m'a donné mal au coeur.
Bilamba na ngai nanu ekauki te.
Mes vêtements ne sont pas encore séchés.
Mbula na ngai ezali zomi na mwambe.
Mon âge est 18.
bangungi eswaki ngai mingi.
Les moustiques m'ont beaucoup piqué.
Azali na nkanda mpo na ngai.
Il est faché sur moi. (il a de la colère à cause de moi)
Kobosana ngai te !
Ne m'oublie pas !
osalisi ngai badepense nzoka zemi ya elephant. Limbola !
Tu m'as fait faire des dépenses tandis la grossesse était de l'éléphant. Explique !
Limbisa ngai, oyo ekosala mwa pasi.
excuse moi, ça va faire un peu mal.
Nayebi ete akotelema moto ya suka na bomoyi na ngai. Akotelema akokota likambo na ngai. Yaweh telema, kota makambo na ngai. Akotelema akokata ma condamnation. © Cèdre Katambayi
Je sais qu'il se lèvera le dernier dans ma vie. Il va entrer dans mon affaire. Dieu lève-toi, entre dans mes affaires. Il va se lever pour couper ma condamnation.
salela ngai bikamwa
fais-moi un miracle
tshombo oyo opesi ngai ezosala te
Le téléphone que tu m'as donné ne fonctionne pas.
olingi nini epayi na ngai ?
Tu veux quoi de moi ?
Mokonzi, soki ozalaki awa, mbele ndeko na ngai akufaki . © Yoane 11:21
Seigneur, si tu aurais été ici, alors mon frère ne serait pas mort.
eloko nalakisa te. Nalingi yo. Nabombi yango na kati ya motema na ngai.
Il y a une chose que je ne montre pas. Je t'aime. J'ai caché ça dans mon coeur.
ngai naza na biro ya Gecamines. Nakozonga kala mingi te
Moi je suis au bureau de Gecamines. Je vais rentrer dans pas longtemps.
ngai na yo pantalon - mukaba Proverbe/expression (ne pas traduire litteralement)
moi et toi sommes pantalon et ceinture (je ne peux pas fonctionner sans toi)
bima na ndako na ngai !
Sors de ma maison !
benga ngai. Ozokima ngai na phone.
Appelle-moi. Tu es en train de me fuir au téléphone.
Oza kitoko makasi ndeke na ngai ya bolingo
Tu es très belle, mon oiseau d'amour
yebisa ngai Wendy akoya kovisiter palais mokolo nini.
Fais-moi savoir quel jour Wendy viendra visiter la maison.
lala malamu. - yo pe, motema na ngai, noki tomonana. nalela yo makasi.
Dors bien. - Toi aussi, mon coeur, que vite on se voie. Je t'aime fort. (en lingala : "je t'ai beaucoup aimé" - passé)
wana ozoyembela ngai, mamiwata ?
là tu chantes pour moi, sirène ?
yo ozali mwinda na bomoyi na ngai.
Toi tu es la lumière de ma vie.
ozosakana na ngai to nini ?
Tu es en train de jouer avec moi ou quoi ?
biloko na ngai ? tii lelo !?
Mes affaires ? Jusqu'aujourd'hui !?
ah Nzambe ! pona nini masta na ngai aza zoba lokola makaku ?
ah Dieu ! pourquoi mon ami est idiot comme un singe ?
ozozela nga pona ... ?
Tu es en train de m'attendre pour ... ?
Babandi koniata ngai na mosapi ya suka ! mama eh !
Ils commencent à me marcher sur le petit orteil ! oh mama !
asengi ngai nakitisa makolo na kiti.
Il me demande que je descends les pieds de la chaise.
pesa ngai esume napangusa nzoto.
Donne-moi un essui que j'essuie le corps.
osopeli ngai supu na bilamba
Tu m'as versé de la soupe sur les habits.
ozosala nini ? - Eloko te, naza na mbetu na ngai
Tu fais quoi ? - Rien, je suis dans mon lit.
ezolamwisa ngai, nazolala nango
C'est en train de me réveiller, je suis en train de dormir avec ça.
yo, matisa ngai na mapeka
toi, fais-moi monter sur les épaules
kosakana te na ngai to nakobeta yo
Ne blaguez pas avec moi ou je vais te taper.
Mbote papa. Boni ? - Ngai malamu. Bongo yo ? - Ngai mpe malamu.
Salut monsieur. Comment ça va ? - Moi je vais bien. Toi alors ? - Moi je vais bien aussi.
tshombo na ngai eza na nkokoso
mon gsm a un problème
ozali po na nga eyano na mikakatano, nzela ya solo ya kotambola, yesu na nga, kumama
Tu es pour moi la réponse aux problèmes, le vrai chemin à marcher, mon Jésus, sois honoré
soki namati likolo ya ngomba epesaka nga kizunguzungu.
Si je monte sur la montagne, ça me donne le vertige.
pesa ngai emekele ya bolayi nameka bolayi ya lopango na ngai
donne moi un outil pour mesurer les longeurs que je mesure les dimensions de ma parcelle
pesa ngai bolangiti nafinika. nayoki malili.
Donne moi une couverture que je me couvre. J'ai froid.
noko na ngai asali mobembo na belejika
Mon oncle a fait un voyage en Belgique.
moninga na nga aza na bokono
Mon ami est malade
nazokende mobembo pona kotala libota na nga
Je pars en voyage pour aller voir ma famille.
leki na nga ya mobali alingaka kobeta ndembo
Mon petit frère aime jouer au foot
ya nga nzoto eboya bitumba © Karlito
Mon corps refuse la bagarre
nalingi ozala mama ya bana na nga
Je veux que tu sois la mère de mes enfants
nakutani na mwasi ya bomoyi na nga
J'ai rencontré la femme de ma vie
mokolo nakokufa... ngai, mutu ya mbongo
Le jour que je vais mourir... moi, un homme riche
opesi ngai biloko ya kolia mingi
Tu m'as donné beaucoup de choses à manger
kosala ngai mabe te pona nalingi yo
Ne me fais pas souffrir parce que je t'aime
kopesa ngai kanda te lelo
ne m'énerve pas aujourd'hui
ngai mpe nalingi nabima na pokwa
moi aussi je veux sortir ce soir
wana mwana na ngai ya mwasi
Là c'est ma fille.
kotala ngai mingi te nazali mwasi ya batu
Ne me regarde pas fort, je suis la femme d'autrui
komela mayi na ngai te
Ne bois pas mon eau
nakeyi mobembo na mobali na ngai.
j'ai voyagé avec mon mari.
koyoka ye te. yoka ngai mama na yo.
Ne l'écoute pas. écoute-moi ta mère.
atie ngai pili-pili na liso. ezosala pasi.
Elle m'a mis du piment dans l'oeil. ça fait mal.
nazokende epayi ya munganga atala liso na ngai. nazomona malamu te.
Je suis en train d'aller cher le docteur pour qu'il regarde mon oeil. Je ne vois pas bien.
nazokende na mboka ya mopaya pona kosilisa kelasi na ngai
Je pars à l'étranger pour finir mes études.
naza na esengo makasi pamba te nakobima na baninga na ngai na pokwa ya lelo
Je suis dans la grande joie car je vais sortir avec mes copines ce soir.
nasepeli makasi na elamba oyo okabeli ngai
J'ai beaucoup apprécié cet habit que tu m'as offert.
lolenge boni nakoki koloba na mobali oyo pona atika nga kimia
Comment je peux parler à cet homme pour qu'il me laisse tranquil ?
koleka liboso na ngai te, ezopesa ngai kanda
Ne passe pas devant moi, ça m'énerve
asombi liputa moko lokola ya ngai
Elle a acheté le même pagne que moi
kokanga ngai na ndako te. nazobanga.
Ne m'enferme pas à la maison. J'ai peur.
oyo eza na kati na ngai boyebi te
Ce qu'il y a au-dedans de moi, vous ne le saviez pas.
kokata singa na ngai te
Ne coupe pas mon fil
nzoto na ngai tempelo ya Nzambe, esika Molimo Mosantu akofanda
Mon corps est le temple de Dieu, l'endroit où le Saint Esprit va habiter.
nani alie biloko na ngai oyo natikaki ?
Qui a mangé ma nourriture que j'avais laissé ?
koloba na ngai boye te nazali mukolo na yo
Ne me parle pas comme ça. Je suis plus agé que toi.
Nzambe azali malamu mingi pona ngai
Dieu est très bon pour moi.
likambo nini mwasi na ngai ? butu mobimba olali te.
Quel est le problème, ma femme ? Toute la nuit tu n'as pas dormi.
sala yango pona ngai, bolimbisi.
Fais ça pour moi, stp.
kaka ngai nde nazosala misala nioso ya ndako
Il n'y a que moi qui fais tout le ménage.
mama ya moninga na ngai moko akufi
La maman d'une de mes amies est morte.
otie biloko na ngai wapi. nazomona yango te.
Tu as mis tes affaires où ? Je ne les vois pas.
baninga na ngai nioso bazali na motuka. etikali kaka ngai
Tous mes amis ont une voiture. Il reste que moi.
moyibi moko ayibi ngai elamba na ngai.
Il y a un voleur qui m'a volé mon habit.
tshombo na ngai ebebi lisusu
Mon téléphone est encore cassé.
kotika ngai te, Yawe, nazali mwana na yo
Ne me laisse pas, Seigneur, je suis ton enfant.
bakolongola ngai lino lobi
On va m'arracher la dent demain.
nakeyi. koluka ngai te, bolimbisi.
Je suis parti. Ne me cherche pas, s.t.p.
mwana na ngai, nabatelaka ye lokola liki.
Mon enfant, je le garde comme un oeuf.
mutu oyo nazolobela azoyoka ngai te. nazoloba mpamba.
La personne à qui je parle ne m'écoute pas. Je parle pour rien.
etumba na ngai ezali ke bana na ngai balonga na bomoyi
Mon combat est que mes enfants réussissent dans la vie.
ngai pe nalingi koya na bino
Moi aussi je veux venir avec vous.
tata na ngai pe asombi motuka
Mon père aussi a acheté une voiture.
ezala mbala na yo ya suka olobela ngai boye
Que ce soit ta dernière fois que tu me parles ainsi.
kofuta ngai te. nasali yango ofele.
Ne me paie pas. Je fais ça gratuit.
natindi leki na ngai ya mobali na zando
J'ai envoyé mon petit frère au marché.
okoya epayi na ngai mokolo nini ?
Tu viens chez moi quel jour ?
kotala ngai bongo te. okopesa ngai kanda.
Ne me regarde pas comme ça. Tu vas m'énerver.
kolata bilamba na ngai lelo te. lata ya yo.
Ne porte pas mes vêtements aujourd'hui. Porte les tiens.
boseka ngai, ekosala eloko te
Moquez-vous de moi, ça ne fera rien.
ndeko na ngai ya mwasi awuti kobota.
Ma soeur vient d'accoucher.
nalati lopete na ngai na mosapi ya mineyi
Je porte mon alliance au quatrième doigt.
sala noki, ngai nazobima sikoyo.
Fais vite, je suis en train de sortir maintenant.
bayibi ngai pantalo na ngai ya sika
On m'a volé mon nouveau pantalon.
nazozela supu na ngai ebela po nalia
J'attends que ma soupe soit prête pour que je mange.
naza na tukutuku. nazokende kotala mama na ngai.
Je suis en moto. Je vais voir ma mère.
otie ngai na kokoso moko ya kosakana te
Tu m'as donné un problème à ne pas en rire.
nazozela opesa ngai eyano na motuna na ngai.
Je suis en train d'attendre que tu me donnes la réponse à ma question.
nasepeli na eyano opesi ngai te.
Je n'ai pas aimé la réponse que tu m'as donné.
bozui bakiti ya noko na ngai
Vous avez pris les chaises de mon oncle.
leki na nga ya mobali abetaka na ekipe ya congo
Mon petit frère joue dans l'équipe du Congo.
pesa ngai falanga nasomba bilamba
Donne-moi de l'argent que j'achète des vêtements.
abungisi fongola na ngai
Il a perdu ma clé.
kende kosombela ngai kisi
Va m'acheter des médicaments.
goro ya mobali na ngai eza munene
La bite de mon mec est grosse.
asombeli ngai kazaka
Elle m'a acheté une veste.
longola kitambala na ngai !
Enlève mon foulard !
katela nga etendi oyo
Coupe-moi ce tissu
kokosa ngai te.
Ne me mens pas.
ndeko na ngai ya mwasi alingi kobota bana zomi
ma soeur veut mettre 10 enfants au monde.
na ndoto na ngai ya lelo ozalaki wana.
Dans mon rêve d'aujourd'hui tu étais là.
kobosana ngai te tango okozala na mbongo
Ne m'oublie pas quand tu auras de l'argent.
libota na ngai ezali motuya mingi pona ngai
Ma famille a beaucoup d'importance pour moi.
nzoi moko aswi ngai na lokolo
Une abeille m'a piqué à la jambe.
pesa mbwa na ngai mikuwa wana. alia.
Donne ces os là à mon chien. Qu'il mange.
wuta ngai nakoma kosambela, nakoma na kimia na motema.
Depuis que j'ai commencé à prier, j'ai eu la paix du coeur.
ngai nakeyi. botikala na kimia.
Moi je suis parti. Restez en paix.
yoka nanu motuna na ngai liboso ya koyanola ngai
écoute déjà ma question avant de me répondre.
bawuti kopesa ngai nsango moko ya mabe
On vient de m'annoncer une mauvaise nouvelle.
yela ngai mwa ndambo ya loso po nalia
Emmène-moi une petite portion de riz pour que je mange.
ngai na yo tozali neti bandeko
Moi et toi, nous sommes comme des frères.
mutu ya liboma abambi ngai libanga
Le fou m'a lancé une pierre.
libanga moko ya monene ezalaki liboso ya motuka na ngai
Il y avait une grande pierre devant ma voiture.
ndeko na ngai ya mwasi azalaka na makolo molayi
Ma soeur a de longues jambes.
oyo ezali bilamba ya ndeko na ngai
ça c'est les vêtements de ma soeur.
lambela ngai mwa ndambu ya ndunda
Prépare-moi une petite portion de légume.
bangungi baswi ngai butu mobimba.
Les moustiques m’ont piqué toute la nuit.
kokosa ngai te. loba na ngai bosolo.
Ne me ment pas. Dis-moi la vérité.
bafungoli kelasi ya baba na bala-bala na ngai
Ils ont ouvert une école de sourd-muet dans ma rue.
napekisi yo kotinda mwana na ngai
Je t'interdit d'envoyer mon enfant.
kelasi na ngai ezali motuya pona ngai
Mes études sont importantes pour moi.
Nazokende na mwana na ngai na lopitalo. Azobela.
Je pars avec mon enfant à l’hôpital. Il est malade.
nalingi te olala na mbeto na ngai.
Je ne veux pas que tu dormes dans mon lit.
noko na ngai aza mobeti ndembo ya monene
Mon oncle est un grand footballeur.
Azali mutu moyindo neti ngai.
C’est un homme noir comme moi.
nani azoluka ngai lisusu ?
Qui me cherche encore ?
ngai nabotama na kinshasa.
Moi, je suis née à Kinshasa.
koniata ngai te nazoyoka pasi.
Ne me piétine pas, j'ai mal !
zua nga foto ya kitoko.
Prends moi une belle photo.
nzimbu eza te na ndako na ngai
Il n y a pas d'argent dans ma maison.
Sakoshe na ngai etoboki.
Mon sac est troué.
tshombo na ngai ekweyi na mayi.
Mon gsm est tombé dans l'eau.
Akeyi wapi kiliya na ngai wana ?
Il est parti où, mon client là ?
Nayoki ke okomi kobima na ex na ngai. Mama, ozali semba bilokota.
J'ai entendu que tu t'es mis à sortir avec mon ex. Madame, tu es un semba bilokota.
Yesu momemi mikumba na ngai
Jésus, le porteur de mes fardeaux
Namona baleki na ngai kala.
Ça fait longtemps que je n’ai pas vu mes frères.
Yaka kosunga ngai, naza na biloko ebele ya kolamba.
Viens m'aider, j'ai beaucoup de choses à préparer.
Aza moninga na ngai ya bomuana.
Il est mon ami d'enfance.
nalapa ndayi nga nasuka awa
J’ai juré, moi je m’arrête ici.
Mama na ngai nde alakisa ngai kolamba.
C’est ma mère qui m’a appris à cuisiner.
Limbisa ngai soki natungisi yo lisusu
Excuse-moi si je te dérange encore.
Tika kobeta mukinza liboso na ngai
Arrete de péter devant moi
Naza mwasi na ye te. Tika kotungisa ngai sikoyo.
Je ne suis pas sa femme. Arrête de me déranger maintenant.
Katela ngai eteni ya avoka.
Coupe moi un bout d’avocat.
Aza kotungisa ngai ti na pongi na ngai.
Elle me dérange jusque dans mon sommeil.
ngai nasalaka kindumba te.
Moi je ne fais pas la prostitution.
Lopango oyo ezali na kombo na ngai
Cette parcelle est à mon nom.
kopesa mwana na ngai bokono te.
Ne donne pas de maladie à mon enfant.
kende kozua bisaka na yo oya kofanda epayi na ngai
Va chercher tes affaires que tu viennes habiter chez moi.
alingi ke nasala buku ya liwa na ngai
Elle veut que je fasse mon testament.
nalingi komona lisusu moto ya liboma oyo na ndako na ngai te.
Je ne veux plus voir ce fou dans ma maison.
Nakobeta yo lokola mwana na ngai.
Je vais te frapper comme mon enfant.
soki ngai natuni ye akowangana
Si moi je lui demande elle va nier.
yela ngai masanga mbila namela.
Apporte moi le jus de palme, que je boive.
soki napesi yo mbongo wana, ngai, nakolia ndenge nini ?
Si je te donne cet argent-là, moi, je vais manger comment ?
ndenge nini bosalaki pona boyiba mbongo na ngai ?
Comment vous avez fait pour voler mon argent ?
nakokata suki na ngai lokola ye
Je vais couper mes cheveux comme elle
ozalaka ndeko na ngai ya solo te.
Tu n'es pas ma vraie soeur.
yebisa ngai esika olalaki pe na nani.
Fais-moi savoir où tu as dormi et avec qui.
soki oza koyanola ngai boye nakobuka yo mbanga.
Si tu me réponds comme ça je vais te casser la mâchoire.
yaya na ngai ya mwasi nde azosokola basani.
C’est ma grande soeur qui fait la vaisselle.
Baiser na yo ya pamba ekomisa ngai kizengi.
Juste ton bisou me rend fou.
nayebi te esika nini moninga na ngai akendaki kolokota ye wana.
Je ne sais pas où mon ami a été ramasser celle-là
Ozui mokano ya kolelisa ngai.
Tu as pris la décision de me faire pleurer.
yaya na ngai pe asalaka manzaka.
Ma sœur aussi fait des ongles.
moninga na ye wana ya mundele apesaka ngai kanda.
Sa copine blanche là m’énerve.
ozalaki kozela ngai naya pona obanda kolamba ?
Tu attendais que j’arrive pour que tu commences à cuisiner ?
Abeti ngai pamba te abungisi mbongo na ye.
Elle m’a frappé parce qu’elle a perdu son argent
noko, yaka kobina na ngai.
Oncle, viens danser avec moi.
nayebaki ke soki okeyi na poto okobosana ngai.
Je savais que si tu pars en Europe tu vas m’oublier.
nakoki kopesa mbongo na ngai na ndumba te.
Je ne peux pas donner mon argent à une prostitué.
aza moninga na ngai te.
Elle n’est pas mon amie.
Soki olingi ke libala na biso ezala malamu, tika kokengela ngai.
Si tu veux que notre mariage soit bien, arrête de me surveiller.
soki olingi toli moko, zala mosika ya mobali na ngai.
Si tu veux un conseil, sois loin de mon mari.
mwasi na ngai aboti likaku na esika ya mwana.
Ma femme a accouché d’un singe à la place d’un enfant.
ngai nalingaka kobota bana mibale kaka
Moi j'aimerais mettre seulement deux enfants au monde.
lelo, soki obeti ye, ngai nakoboma yo !
Aujourd’hui, si tu la frappes, moi je vais te tuer !
yela ngai mayi nasopela ye.
Apporte moi de l’eau que je l'arose.
nalingi ke eloko te ekomela mwana na ngai.
Je veux que rien n'arrive à mon enfant.
bapesi ngai eloko ya kolia te.
Ils ne m'ont rien donné à manger.
Tuna nga nini...
Demande-moi quoi...
Tango naza kosala mosala nalingaka moto atungisa ngai te.
Quand travaille, je n'aime pas que quelqu'un me dérange.
Msundoli ngai na bana.
Il m’a abandonné avec les enfants.
Bakofinga ngai pona nini ?
Ils vont m’insulter pourquoi ?
namonaka ye neti kaka ndeko na ngai
Je la vois juste comme ma sœur
mbote, bolingo na ngai.
Bonjour, mon amour.
Mobali nabala akeyi kosala ekobo. Abimi na ndeko nga.
L'homme que j'ai épousé est parti faire l'adultère. Il est sorti avec ma soeur.
Nalembi koliya bazoka oyo po epesi nga mbanga pasi
J'en ai marre de manger cette chique, car elle me donne mal à la mâchoire.
banda okoma ya nga, nga nazokatswa.
Depuis que tu es devenue la mienne, moi je meurs (de joie)
pesa ngai alimeti napelisa likaya.
Donne moi une allumette que j'allume la cigarette.
bayanoli mokanda na ngai.
On a répondu à ma lettre.
ngai na ye tozali makila moko
moi et elle, nous sommes le même sang (la même famille)
soki nga naza mabe, ebongo yo ?
Si moi je suis mauvais, et toi alors ?
Mbote. Boni ? - Ngai malamu, ebongo yo ? - Ngai pe malamu.
Salut. Comment ? - Moi bien, et toi ? - Moi aussi bien.
Nzambe zala sima pe kati ya motuka na ngai bayini bazala mosika
Dieu sois derrière moi, et aussi dans ma voiture, que les méchants soient loins
afineli ngai liso
elle m'a fait un clin d'oeil
abonzeli ngai liboke ya fulele
il m'a offert un bouquet de fleurs
mituna na yo epiaka nga kanda
tes questions me donnent la colère
Ozopesa nga kanda
Tu es en train de me donner la colère.
motema na nga ezoki
Mon coeur est blessé
mbote, boni nzoto ? nga naza malamu. nalingaki kaka napesa yo mbote
Salut, comment va le corps (la santé) ? Moi je suis bien. Je voulais juste te saluer.
tozalaki awa epai na nga na Valentine na Rachel. Bakomaki lelo na nzanga.
Nous étions ici chez moi avec Valentine et Rachel. Elles étaient arrivées aujourd'hui à midi.
Marie, obandi kotumbola nga
Marie, tu commences à me provoquer.
mutu na nga !
mon pote ! ;)
kokoko ! - Nani wana ? - Nga Lauretta. - Ah, yo wana ? - Ee.
tok tok ! - Qui est là ? C'est moi, Lauretta. - Ah, c'est toi ? - Oui.
Bambanda na nga nyoso bafandeli yo po na mbongo na yo
toutes mes rivales restent avec toi pour ton argent
item Article : pronoms
pronoms
Singulier
1 moi ngai
2 toi yo
3 lui (ça) ye (yango)
Pluriel
1 nous biso
2 vous bino
3 eux (ces choses) bango (yango)

conjugaison
Singulier
1 je namoni je vois
2 tu olingi tu aimes
3 il / elle alingi il / elle aime
Pluriel
1 nous tolingi nous aimons
2 vous bolingi vous aimez
3 ils / elles balingi ils / elles aiment
Objets (S & P)
3 ca etali (yo) ca (te) regarde
autres mots avec le tag 'pronom' : ba, bangó, bínó, bísó, bo, e, ngai, o, yangó, ye, yo, to, na, nango
ngai
ngayi
acide
aigre
dérivés : bongai, mingayi, ngaingai, ngayingayi, mingai
tags :
item 2 exemples (bandakisa míbalé) ...
Libala: na liboso nde sukali, na kati ngaingai, na suka bololo.
Le mariage: au début c'est doux, au milieu c'est acide, à la fin c'est amer.
ndimo ngai / ndimo elamu
citron / orange
autres mots avec le tag 'gouts' : bololo, mongwa, pilipili, sukali, mungwa, ngayi, mungua, ngai, pili-pili, mazulu
autres mots avec le tag 'manger et boire' : biríka, bisikíti, bóí, bokénzú, dongódongó, ekéne, engwélé, fufú, fumbwa, kabri, kamundele, kwánga, libóké, libumu, lidésu, liki, lipa, lipapú, liyebo, loso, masanga, mateka, maí, mbálá, mbika, mbisi, mokate, mongwa, mwamba, ti, víno, sokolá, liyebú, niampoule, kosákosá, molangua, ndóngó, biele, bitoto, kafi, kikedi, linioko, lotoko, lunguila, likoso, mbilika, mosáká, mpíodi, muamba, mungua, nsámbá, saladini, tangawisi, ngai, mbenda, mbisi, nkúnde, niampoul, mbili, súpu, málemba, tangaúsi, ngombo, gombo, nkupidi, kafé, limbondó, primus, kupidi, gratana, gratanya, liebú, jus
autres mots avec le tag 'cuisine' : biríka, dongódongó, fúlu, káwa, liki, lútú, masanga, mbelí, míliki, molangi, mongwa, kania, kobalula, nzúngu, pilipili, sáni, sukali, zibolateur, kópo, kokálinga, kobalola, lúto, etumbelo, mondóndó, vére, mántéka, madída, kikalungu, makusa, mbabula, mbilika, mungua, mutalaka, sume, zibulatere, ngai, pili-pili, litúká, zibolatéle, elúbu, soda, evímba, ngombo, gombo, sani, nkupidi, zibulateur, sinda, mondóngó, mundóngó, limbondó, kupidi, mazulu
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies