FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

bilamba
pluriel de "elamba"
elamba, pl. bilamba (classe 7/8 : e- / bi-)
costume, habit, vêtement
étoffe, pagne
tags :
item 26 exemples (bandakisa ntúkú míbalé na motóbá) ...
longola bilamba.
enlève les vêtements
Namonaki ye. Alataki elamba te.
Je l'ai vu. Elle ne portait pas de vêtements.
Bilamba na ngai nanu ekauki te.
Mes vêtements ne sont pas encore séchés.
elamba ya mesa
nappe de table
soki nalongoli bilamba okozua vertige na okokweya
Si j'enlève les vêtements, tu vas attraper le vertige et tu vas tomber.
osopeli ngai supu na bilamba
Tu m'as versé de la soupe sur les habits.
ekausi bilamba. ekausi nsuki
séchoir (sèche-linge). sèche-cheveux.
basi ya minene balongoli bilamba na wenze ya bandal
des grosses filles enlèvent les vêtements au marché de Bandal
elamba ya mbeto
drap de lit
nasepeli makasi na elamba oyo okabeli ngai
J'ai beaucoup apprécié cet habit que tu m'as offert.
elamba oyo kitoko makasi. posa ya kosomba yango.
Cet habit est très joli. Envie de l'acheter.
tata naza na posa ya mbongo po nasomba bilamba
Papa, j'ai besoin d'argent pour acheter des vêtements.
moyibi moko ayibi ngai elamba na ngai.
Il y a un voleur qui m'a volé mon habit.
kolata bilamba na ngai lelo te. lata ya yo.
Ne porte pas mes vêtements aujourd'hui. Porte les tiens.
bolakisi bilamba na bino te
Vous n'avez pas montré vos vêtements.
oza kotumba bilamba pona nini ?
Pourquoi tu es en train de brûler les vêtements ?
pesa ngai falanga nasomba bilamba
Donne-moi de l'argent que j'achète des vêtements.
nake kokamola bilamba
Je vais tordre le linge.
alati bilamba ya pembe na ya mwindu
Elle a mis des vêtements noirs et blancs.
oyo ezali bilamba ya ndeko na ngai
ça c'est les vêtements de ma soeur.
bilamba yango eza talo penza.
Ces vêtements sont vraiment cher.
keba akosumba na bilamba.
Attention ! Il va faire caca dans les vêtements.
etiele ya bilamba
porte manteaux
nake kotanda bilamba libanda
je vais étaler les vêtements dehors
mwasi oyo atongelaka yo bilamba ayaki awa.
La dame qui faisais des vêtements pour toi (ta couturière) est passée ici.
bilamba na ye ezali na solo ya mapeka.
Ses vêtements ont l'odeur des aisselles.
autres mots avec le tag 'vetements' : abakósi, efungatúmbu, ekótó, sangatúmbu, ekoti, elamba, eláto, enkoti, etóbo, kupé, lipápa, lipúta, mudinda, nzámbálá, sapatu, lisangatúmbu, lópu, soséti, kitendi, lingwánda, dongi, etendi, kaleso, kazáka, libaya, modinda, mokaba, musualu, pantalo, somisi, semísi, pantalon, mbati, kanga-libumu, módénde, mukadi, kangalibumu, kangamabéle, modega, makaku
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies