FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

oyo
óyo, pl. baoyo (classe 1a/2 : - / ba-)
eye
oyo : langue parlée - eye : langue écrite

(adjectif/pronom) démonstratif :
ça, celui, ce, ceci, cela, cet, cette, celui-ci, celle-ci
(pronom) rélatif :
...dont..., ...que..., ...qui..., ...lequel...
Oyo ekomama esi ekomama
Oyo ekomama esi ekomama
© pvh (Letitia Nkanza Kalawuma)
epekisami kosokola na ebale
epekisami kosokola na ebale
© pvh
voir aussi : sikoyo, wana, koteoyo
item 102 exemples (bandakisa nkámá (mókó) na míbalé) ...
Yanola motuna oyo. Yanola na lingala.
Réponds à cette question. Réponds en lingala.
Nabandi kotanga buku oyo
J'ai commencé à lire ce livre
Ndaku oyo ekomi kitoko.
Cette maison est devenue belle.
nayebi tata oyo, kasi nayebi tata wana te.
Je connais ce papa-ci, mais je ne connais pas ce papa-là.
balongolaka pongi ya mbwa te. Balamusaka te mbwa oyo azali kolala.
On n'ôte pas le sommeil du chien. On ne réveille pas le chien qui dort.
Oyo akotambola na moyibi, akokoma mpe moyibi. Proverbe/expression (ne pas traduire litteralement)
Celui qui marchera avec un voleur deviendra aussi un voleur.
ezali esengo na ngai po na komona moko na moko na bino na liyangani oyo na sima ya nzanga.
C'est pour moi une joie de revoir chacun de vous dans ce culte de l'après midi.
tala, oyo ezali ndenge na biso
regarde, ceci est notre méthode
Bis oyo ekolongwa ntango nini ?
Ce bus part à quel heure ?
Nayebi nzembo oyo.
Je connais cette chanson.
Soki oyo ezali ya solo, nakufa.
Si ça c'est vrai, je meurs.
na ntongo oyo mama akeyi na zando asomba mapa
Ce matin mama est parti au marché acheter du pain.
Limbisa ngai, oyo ekosala mwa pasi.
excuse moi, ça va faire un peu mal.
osololi na ye mikolo oyo ?
as-tu parlé avec lui ces jours-ci ?
tshombo oyo opesi ngai ezosala te
Le téléphone que tu m'as donné ne fonctionne pas.
Oyo ezali nsango ya kosunga yo pona koyeba ndenge nini kelasi ya monoko ya Lifalanse etambolaka.
ceci est une information pour t'aider à connaître de quelle façon le cours de la langue française fonctionne.
ndaku oyo eleki ndaku kuna na kitoko
Cette maison-ci est plus belle que celle-là.
mundele oyo aza mbamba
Ce blanc est collant (te suit partout)
basi oyo bazopanza basango ya lokuta
Ces filles sont en train de répandre des mensonges
tshombo oyo na mesa... ya yo ?
Le GSM ici sur la table... c'est le tien ?
Moto oyo akumbaka maki, aswanaka te na abundaka te.
Celui qui transporte les oeufs, ne se dispute pas et ne se bat pas.
boyokani eza na ndako oyo te
Il n'y a pas d'entente dans cette maison
ozobima mingi mikolo oyo
Tu sors beaucoup ces jours-ci
tokoki kozala na kimia te na ndako oyo
On ne peut pas être en paix dans cette maison
mwasi oyo alingaka koloba mingi te
Cette femme n'aime pas beaucoup parler.
babongisi banzela oyo. tokoki koleka na mutuka.
Ils ont arrangé ces routes. On peut passer en voiture.
nasepeli makasi na elamba oyo okabeli ngai
J'ai beaucoup apprécié cet habit que tu m'as offert.
elamba oyo kitoko makasi. posa ya kosomba yango.
Cet habit est très joli. Envie de l'acheter.
lolenge boni ebongi bayebisa yo pona otika komela kisi oyo
Comment il faut te faire savoir d'arrêter de prendre ce médicament ?
lolenge boni nakoki koloba na mobali oyo pona atika nga kimia
Comment je peux parler à cet homme pour qu'il me laisse tranquil ?
oyo eza na kati na ngai boyebi te
Ce qu'il y a au-dedans de moi, vous ne le saviez pas.
nani alie biloko na ngai oyo natikaki ?
Qui a mangé ma nourriture que j'avais laissé ?
mikolo oyo mbula ezobeta makasi.
Ces jours-ci, il pleut fort.
likambo oyo ekosila mokolo nini ?
Ce problème va se terminer quel jour ?
mbongo oyo natikalaki na yango napesi yango yaya na yo
j'ai donné l'argent qui me restait à ta soeur.
wapi talatala oyo ezalaki awa
Où est le miroir qui était ici ?
oyo eza ndako na bino, eza ya biso te
ça c'est votre maison, ce n'est pas la notre.
nazosombela yo motuka ya sika. kobebisa yango te mbala oyo.
Je t'achète une nouvelle voiture. Ne l'abime pas cette fois-ci.
nalingaka masanga oyo te eza sukali mingi
Je n'aime pas cette boisson. C'est trop sucré.
soki loboko eyebaka pasi oyo lutu emonaka na tango ya kobalusa biloko
Si la main savait comment la cuillère souffre au moment de tourner la nourriture...
biloko oyo, mafuta ekoki te. ebongi obakisa.
Cette nourriture, il n'y a pas assez d'huile. Il faut que tu rajoutes.
esika oyo ezali salite mingi
Cet endroit est très sale.
ebongi obongisa esika oyo. bapaya bazali koya.
Il faut que tu arranges cet endroit. Les gens arrivent.
nalingaka bana oyo bazalaka boye te
Je n'aime pas les enfants qui sont comme ça.
ebongi okeba. na zamba oyo baniama bazalaka ebele.
Il faut que tu fasses attention. Dans cette forêt il y a beaucoup d'animaux.
mutu oyo nazolobela azoyoka ngai te. nazoloba mpamba.
La personne à qui je parle ne m'écoute pas. Je parle pour rien.
mwana mwasi oyo azali lokuta monene
Cette fille est une grande menteuse.
batu balinga nde kosuana na ndako oyo
Les gens aiment vraiment se disputer dans cette maison.
ebongi kofuta baniongo oyo nioso
Il faut payer toutes ces dettes.
leki na yo oyo ya mwasi alingaka musala te.
Ta petite soeur là n'aim pas le travail.
na ndako oyo mokonzi azali te. biso nioso tozali bana.
Dans cette maison il n'y a pas de chef. Nous sommes tous des enfants.
muana oyo azuakate na kelasi.
Cet enfant est un échec en classe.
nani alambi damage oyo
Qui a préparé ce repas ?
katela nga etendi oyo
Coupe-moi ce tissu
mwana oyo akobotola yo bisikiti
Cet enfant va t'arracher le biscuit.
nakodinda na mayi oyo
Je vais plonger dan cet eau.
mopepe ezali na ndako oyo te
Il n'y a pas d'air dans cette maison.
na zamba oyo banzoi baza ebele. bokeba !
Dans cette forêt il y a beaucoup d'abeilles. Faites attention !
mwana mwasi oyo azalaka monene pe molayi.
Cet fille est grosse et grande.
oyo ezali bilamba ya ndeko na ngai
ça c'est les vêtements de ma soeur.
bangungi oyo bakoki kopesa yo bokono
Ces moustiques peuvent te donner une maladie.
mwana oyo azalaka mutu monene penza
Cet enfant a vraiment une grosse tête.
mutu na ye ekokani na oyo ya tata na ye
Sa tête ressemble à celle de son père.
nalie biloko nyonso oyo etikalaki.
J’ai mangé toute la nourriture qui restait.
ebongi totosa mobeko oyo pona tozala na kimia
On doit respecter cette loi pour qu’on soit en paix.
mobeko oyo ezali pasi mingi pona kotosa
Cette loi est très difficile à respecter.
nioka moko aswe mwana oyo
Il y a un serpent qui a mordue cet enfant.
losaka pona biloko oyo oyeli biso
Merci pour la nourriture que tu nous as apportée.
losako mingi pona lisalisi oyo.
Merci beaucoup pour cet aide.
mutu moyindo na mutu mondele bazali batu oyo Nzambe akeli.
L'homme noir et l'homme blancs sont des personnes que Dieu a créés.
nayoka nanu nzembo oyo te
Je n’ai pas encore entendu cette chanson.
wapi libonza oyo okobonzela Nzambe ?
Où est l’offrande que tu vas offrir à Dieu ?
kombola esika oyo. salite eza ebele.
Balai cet endroit. Il y a beaucoup de saleté.
oyo, ezali eloko ya nani ?
ça, c'est la chose de qui ?
keba ! okosoka na linzanza oyo.
Attention ! Tu vas te blesser à cette boîte de conserve.
liyebo yaka kotala liyebo oyo.
Viens voir ce champignon.
muana muasi oyo azofiba makata kitoko
attention - contenu sensible
pona nini mikolo oyo oza kolia kaka madesu ?
Pourquoi ce dernier temps tu ne fais que manger des haricots ?
Oyo wana azokoma kizengi penza.
Celui-là il devient bête, vraiment.
Mikolo oyo nateki te batu bazosomba malamu te mbongo eza te.
Ces jours je ne vends pas. Les gens n'achêtent pas bien. Il n'y a pas d'argent.
Lopango oyo ezali na kombo na ngai
Cette parcelle est à mon nom.
nalingi komona lisusu moto ya liboma oyo na ndako na ngai te.
Je ne veux plus voir ce fou dans ma maison.
mwasi oyo atongelaka yo bilamba ayaki awa.
La dame qui faisais des vêtements pour toi (ta couturière) est passée ici.
luka mwasi moko oyo akolinga yo na bolingo ya solo
Cherche une femme qui va t’aimer avec du vrai amour.
na balabala oyo bato nyonso bazoloba ke oza kitoko.
Dans cette rue tout le monde dit que tu es êtes belle.
mama, mela bakisi na yo oyo munganga apesi.
Maman, prend tes médicaments que le docteur t’a prescrit.
Mikolo oyo aza kokanga suki te.
Ce dernier temps elle ne se tresse pas.
kelasi oyo ezali penza mindondo.
Cette école est vraiment compliquée.
Oyo nde oza kobenga " kolata malamu " ?
C’est çá que tu appelles " bien habiller " ?
oza kosala nini libanda na ngonga oyo ?
Qu’est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci ?
akokota na kati ya ndako oyo te.
Elle ne va pas entrer dans cette maison.
meka nanu kotanga oyo.
Essaye déjà de lire ça.
Mbula oyo tokosiba na masoko. Libolo ekomi mayi mayi.
attention - contenu sensible
kobosana te, soki omeki kobimisa sekele oyo tokobeta yo !
N’oublie pas, si tu essayes de sortir ce secret on va te frapper !
oyo eza ndako na yo moko
ça c’est ta propre maison
balabala eza nzela oyo mituka ekoki koleka.
Une rue c'est un chemin où les voitures peuvent passer.
naza na posa ya koyoka atalaku oyo ayembaka epayi ya Koffi
J'ai besoin d'écouter le chanteur qui chante (les dédicaces) chez Koffi.
Mwana oyo libota naye basundola ye po akoma bulawayo.
Cet enfant, sa famille l'a abandonné parce qu'elle est devenue prostituée.
Nalembi koliya bazoka oyo po epesi nga mbanga pasi
J'en ai marre de manger cette chique, car elle me donne mal à la mâchoire.
Mbisi oyo epoli. Bankusu batondi na kati.
Ce poisson est pourri. Des asticots fourmillent à l'intérieur.
Oyo ekomama esi ekomama
Ce qui est écrit est déjà écrit
Liboso kolongola bipoti na lisu ya moninga longola nanu oyo eza na lisu na yo
Avant d'enlever les crottes des yeux de d'un ami, enlève déjà ceux qui sont dans tes yeux.
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies