FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

nalingaka
nalingaka, forme d'un verbe
kolinga, construction régulière (racine : ling) (classe 15 : ko- (verbes))
aimer
vouloir, désirer

kolingana
s'aimer

kolingisa
permettre
solo, nalingi
solo, nalingi
© Grand Hotel Kinshasa
nalingi yo
nalingi yo
© pvh
nalingi nazala mosani wa molongo ya liboso
nalingi nazala mosani wa molongo ya liboso
© pvh
dérivés : bolingani, bolingi, bolingo, bilingalinga, molingami, elíngami
voir aussi : kolúla
item 70 exemples (bandakisa ntúkú nsambo) ...
nakolinga kaka komona yo
je désire juste (seulement) te voir
nalingi yo mingi.
Je t'aime beaucoup.
nalingi kosolola na yo.
Je veux discuter avec toi.
ye alingaki kobala mwasi moko na kombo ya Racele.
Lui, il voulait marier une certaine Rachel
olingi kobima na ngai ?
Veux-tu sorir avec moi ?
nalingi kolya soso na loso
Je veux manger du poulet avec du riz.
nalingi kofanda awa
Je veux rester ici
lino mpasi elingi koboma ngai.
Le mal de dent veut me tuer.
Nalingi kosiba na nzele na mokonzi.
attention - contenu sensible
Nalingi se kolela.
Je veux seulement pleurer.
Nakolinga yo seko.
Je t'aimerai pour toujours.
soki olingi
Si tu veux.
olingi nini epayi na ngai ?
Tu veux quoi de moi ?
eloko nalakisa te. Nalingi yo. Nabombi yango na kati ya motema na ngai.
Il y a une chose que je ne montre pas. Je t'aime. J'ai caché ça dans mon coeur.
Po na nini mibali ya lelo balingi lisusu te babotine ?
Pourquoi les hommes d'aujourd'hui ne veulent plus les préservatifs ?
soki nazokaka, ( mbele ) olingaki kosala nini
Si j'étais blessé, ( alors ) tu voulais faire quoi ?
Mobali na ye alingaka kolembola libolo.
attention - contenu sensible
nalingi ye lisusu te. Nabimi na ye kaka boye.
Je ne l'aime plus. Je suis sorti avec elle seulement comme ça.
mbote, boni nzoto ? nga naza malamu. nalingaki kaka napesa yo mbote
Salut, comment va le corps (la santé) ? Moi je suis bien. Je voulais juste te saluer.
alingi koyoka te. etali ye.
Il ne veut pas écouter. ça le regarde.
Soki olingi kozwa engunduka, bisika ya kotika motuka ezali.
Si tu veux prendre le train, il y a des endroits pour laisser la voiture (parkings).
bolingo ezali elengi soki balingi yo
l'amour est agréable si on t'aime
alingi nini
il veut quoi ?
leki na nga ya mobali alingaka kobeta ndembo
Mon petit frère aime jouer au foot
nalingi ozala mama ya bana na nga
Je veux que tu sois la mère de mes enfants
mokolo nakoya nalingi batu nioso bazala
Le jour que je vais viendrai, j'aimerais que tout le monde soit là.
mwasi oyo alingaka koloba mingi te
Cette femme n'aime pas beaucoup parler.
kosala ngai mabe te pona nalingi yo
Ne me fais pas souffrir parce que je t'aime
ngai mpe nalingi nabima na pokwa
moi aussi je veux sortir ce soir
nzambe alingi tolingana pe tosalisana
Dieu veut qu'on s'aime et qu'on s'entraide
koya na moninga na yo wana te. nalingaka ye te.
Ne viens pas avec ton ami là. Je ne l'aime pas.
olingi komela masanga nini ?
Quelle boisson veux-tu boire ?
nalingaka masanga oyo te eza sukali mingi
Je n'aime pas cette boisson. C'est trop sucré.
nalingaka mwasi azala monene te.
Je n'aime pas qu'une femme soit grosse.
nalingaka kolia lipa na tongo te
Je n'aime pas manger du pain le matin.
nalingaka bana oyo bazalaka boye te
Je n'aime pas les enfants qui sont comme ça.
olingi nasalela yo liki ?
Tu veux que je te fasse un oeuf ?
ngai pe nalingi koya na bino
Moi aussi je veux venir avec vous.
batu balinga nde kosuana na ndako oyo
Les gens aiment vraiment se disputer dans cette maison.
nalingaka komela nkisi te.
Je n'aime pas prendre des médicaments.
bino mibale bolingani mingi
Vous deux vous vous aimez beaucoup.
ye alingaka mingi kolia mikate
Lui il aime beaucoup manger des beignets.
ndeko na ngai ya mwasi alingi kobota bana zomi
ma soeur veut mettre 10 enfants au monde.
pona nini olingaka kobuaka biloko ya kolia boye. eza malamu te.
Pourquoi tu aimes jeter la nourriture comme ça ? Ce n'est pas bien.
olingi kolembola ye makolo to nini
Tu veux lui lécher les pieds ou quoi ?
nazolinga kotinda biloko na mboka
J’ai envie d’envoyer de choses au pays.
nazolinga kobima kasi mvula ezobeta makasi.
J’ai envie de sortir mais il pleut fort.
nalingi te olala na mbeto na ngai.
Je ne veux pas que tu dormes dans mon lit.
nalingaka kokende epai na ye te.
Je n’aime pas aller chez elle.
pona nini bolingi kotela boye ? Eza malamu te pona poso.
Pourquoi vous aimez vous blanchir comme ça ? Ce ne pas bien pour la peau.
alingi ke nasala buku ya liwa na ngai
Elle veut que je fasse mon testament.
nalingi komona lisusu moto ya liboma oyo na ndako na ngai te.
Je ne veux plus voir ce fou dans ma maison.
alataka ndenge alingi.
Elle s’habille comme elle veut.
luka mwasi moko oyo akolinga yo na bolingo ya solo
Cherches une femme qui va t’aimer avec du vrai amour.
Nalingi ata kokanisa yango te.
Je ne veux même pas penser à ça.
sala nyonso olingi po nakuta ye awa te !
Fais tout ce que tu veux pour que je ne la trouve pas ici !
nazali na sekele te. ezali pamba te nalingi ye.
Je n’ai pas de secret. C’est parce que je l’aime.
alingaka kotala bilili na ye mingi.
Elle aime beaucoup regarder ses images.
nalingaka mwasi wana makasi.
J’aime beaucoup cette fille.
Soki olingi ke libala na biso ezala malamu, tika kokengela ngai.
Si tu veux que notre mariage soit bien, arrête de me surveiller.
soki olingi toli moko, zala mosika ya mobali na ngai.
Si tu veux un conseil, sois loin de mon mari.
ngai nalingaka kobota bana mibale kaka
Moi j'aimerais mettre seulement deux enfants au monde.
nalingi ke eloko te ekomela mwana na ngai.
Je veux que rien n'arrive à mon enfant.
olingi nasala yo pe manzaka ?
Tu veux que je te fasse aussi les ongles ?
Tango naza kosala mosala nalingaka moto atungisa ngai te.
Quand travaille, je n'aime pas que quelqu'un me dérange.
Nalingaki kotungisa yo te.
Je ne voulais pas te déranger.
Mwana na bino alingi kotanga mingi
Votre enfant veut beaucoup étudier.
lelo natatoli : " nalingi yo ". © Dena Mwana
Aujourd'hui je proclame : " je t'aime ".
papa ya baluba balingaka koliya mingimingi bitoto.
Les papas des Balubas aiment beaucoup manger le bitoto.
Olivia alingaka mabina mingi.
Olivia aime bien la danse.
kolínga, construction régulière (racine : ling) (classe 15 : ko- (verbes))
encercler, entourer
enrouler, embobiner
unir, lier

contexte : cheveux
croller, boucler, friser
...
...
src : google images
nsuki elingamalingama
nsuki elingamalingama
src : google images
nsuki elingama
nsuki elingama
src : google images
item 3 exemples (bandakisa mísáto) ...
tala ye kuna minu mpembe koleka nzambala ya pape. nsuki elingamalingama © Koffi Olomide
regarde la là-bas, les dents plus blanches que la robe du pape. Les cheveux bouclés en désordre.
leki na yo oyo ya mwasi alingaka musala te.
Ta petite soeur là n'aim pas le travail.
na ntongo tolingaka matoko na biso.
le matin nous enroulons d'habitude nos nattes.
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2017 lingala facile 2018
AD HERE
protection de la vie privée et cookies