FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

mingimingi
doublage de la terminaison pour exprimer un désordre...
plutôt essayer mingi ?
mingi
mingi
beaucoup, plus, abondant
grand nombre

trop

en lingala il n'y a pas de nuance entre très / beaucoup et trop
item 49 exemples (bandakisa ntúkú mínei na libwá) ...
Bana mingi babangaka nkosi.
Beaucoup d'enfants ont peur d'un lion.
Bato mingi.
Beaucoup de gens.
nalingi yo mingi.
Je t'aime beaucoup.
na bosengi ya bato mingi,...
à la demande de beaucoup de gens,...
matondi mingi / melesi mingi. - likambo te.
merci beaucoup. - Pas de qoi / de rien.
Biloko nyonso ekomi ntalo mingi.
Toutes les choses sont devenues chères
Natindeli bino nyonso mbote mingi.
Je vous envoi tous beaucoup de salutations.
biloko olambaki ezali elengi mingi
Les choses que tu as préparé sont très délicieuses.
Biloko na yo ezali kilo mingi.
Tes bagages pèsent beaucoup.
Ndako na ye ezali musika mingi.
Sa maison est très loin.
bangungi eswaki ngai mingi.
Les moustiques m'ont beaucoup piqué.
Nayokaki nsoni mingi.
Je sentais beaucoup de honte.
Ezali ntalo mingi. Kakola moke.
C'est très chèr. Marchande un peu.
tshombo wana ezali ya kala mingi.
Ce téléphone date d'il y a très longtemps.
Nzambe azali malamu mingi
Dieu est très bon.
Nzambe apambola bino mingi. Kimia ezala na bino. Nzambe abatela bino.
Que Dieu vous bénisse en abondance. Que la paix soit avec vous. Que Dieu vous garde.
komela mingi, kolangwa muke
Beaucoup boire, s'enivrer un peu
ngai naza na biro ya Gecamines. Nakozonga kala mingi te
Moi je suis au bureau de Gecamines. Je vais rentrer dans pas longtemps.
Na mboka swisi, kotambola na engunduka ezali kosalema mingi
Dans le pays Suisse, se promener en train se fait beaucoup (souvent).
pona kokola malamu ebongi komela mayi mingi
Pour bien grandir il convient de boire beaucoup d'eau
ozobima mingi mikolo oyo
Tu sors beaucoup ces jours-ci
opesi ngai biloko ya kolia mingi
Tu m'as donné beaucoup de choses à manger
mwasi oyo alingaka koloba mingi te
Cette femme n'aime pas beaucoup parler.
kopesa ye mbongo mingi te, aza nanu mwana muke
Ne lui donne pas beaucoup d'argent, c'est encore un petit enfant
kotala ngai mingi te nazali mwasi ya batu
Ne me regarde pas fort, je suis la femme d'autrui
komela masanga ya sukali mingi te. eza malamu te po na mino.
Ne bois pas beaucoup de boissons sucrées. Ce n'est pas bien pour les dents.
kolia mingi te. tozokende lisano. okolia kuna
Ne mange pas beaucoup. On part à la fête. Tu vas manger là-bas.
munganga alobi ebongi omela mayi mingi.
Le médecin a dit, il convient de boire beaucoup d'eau.
koloba mingi te. nazoya sikoyo.
Ne parle pas beaucoup. Je viens maintenant.
Nzambe azali malamu mingi pona ngai
Dieu est très bon pour moi.
nalingaka masanga oyo te eza sukali mingi
Je n'aime pas cette boisson. C'est trop sucré.
esika oyo ezali salite mingi
Cet endroit est très sale.
kozanga baboti ezali pasi mingi
Ne pas avoir des parents c'est très difficile.
banda oza na zemi oza kolala mingi
Depuis que tu es enceinte tu dors beaucoup.
kolia biloko ya sukali mingi te eza malamu te pona mino
Ne mange pas trop de trucs sucrés. Ce n'est pas bien pour les dents.
bino mibale bolingani mingi
Vous deux vous vous aimez beaucoup.
ye alingaka mingi kolia mikate
Lui il aime beaucoup manger des beignets.
aza kokosola mingi.
Il tousse beaucoup.
libota na ngai ezali motuya mingi pona ngai
Ma famille a beaucoup d'importance pour moi.
mwana na yo ya mobali aza kosuba na mbetu mingi
Ton fils fait beaucoup de pipi au lit.
oza kokosa baboti na yo mingi. ezali malamu te.
Tu mens beaucoup à tes parents. ce n'est pas bien.
mobeko oyo ezali pasi mingi pona kotosa
Cette loi est très difficile à respecter.
Miliki ezali malamu mingi pona mikuwa.
Le lait est très bien pour les os.
losako mingi pona lisalisi oyo.
Merci beaucoup pour cet aide.
alobaka mingi mpe abombaka sekele te
Elle parle beaucoup et elle ne garde jamais un secret.
alingaka kotala bilili na ye mingi.
Elle aime beaucoup regarder ses images.
Mwana na bino alingi kotanga mingi
Votre enfant veut beaucoup étudier.
papa ya baluba balingaka koliya mingimingi bitoto.
Les papas des Balubas aiment beaucoup manger le bitoto.
Olivia alingaka mabina mingi.
Olivia aime bien la danse.
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies