FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

nakotika
nakotika, forme d'un verbe
kotika, construction régulière (racine : tik) (classe 15 : ko- (verbes))
laisser, abandonner
eloko eleki tika eza te
eloko eleki tika eza te
© pvh (Letitia Nkanza Kalawuma)
tika balia bakosilisa posa te
tika balia bakosilisa posa te
© pvh (Letitia Nkanza Kalawuma)
tika koyiba
tika koyiba
src : Gloria sengha panda shala
tika mutuka libanda
tika mutuka libanda
© pvh
dérivés : etike, kotikala, etika
item 24 exemples (bandakisa ntúkú míbalé na mínei) ...
Otikaki lipa na yo awa, namelaki sucré nango
Tu as laissé ton pain ici, j'ai bu un sucré avec ça.
tika makelele !
arrête le bruit !
tika ngai nye
Laisse moi tranquil
Natiki komela likaya banda lelo.
J'arrête de fumer à partir d'aujourd'hui.
Tika makelele ya pamba pamba, suba olala
Laisse ce bruit inutile, fais pipi que tu dormes.
Soki olingi kozwa engunduka, bisika ya kotika motuka ezali.
Si tu veux prendre le train, il y a des endroits pour laisser la voiture (parkings).
lolenge boni ebongi bayebisa yo pona otika komela kisi oyo
Comment il faut te faire savoir d'arrêter de prendre ce médicament ?
lolenge boni nakoki koloba na mobali oyo pona atika nga kimia
Comment je peux parler à cet homme pour qu'il me laisse tranquil ?
nani alie biloko na ngai oyo natikaki ?
Qui a mangé ma nourriture que j'avais laissé ?
kotika bana bango moko te
Ne laisse pas les enfants seul.
kotika ngai te, Yawe, nazali mwana na yo
Ne me laisse pas, Seigneur, je suis ton enfant.
bozala na bomoko. botika kosuana boye
Soyez unis. arrêtez de vous disputer comme ça.
tika koganga makasi
Arrête de crier fort.
tika kolembola sani boye
Arrête de lécher l'assiette comme ça.
tika nzungu polele pona biloko ebela malamu
Laisse la casserole ouverte afin que la nourriture cuise bien.
kotika mulangi polele te. kanga yango.
Ne laisse pas la bouteille ouverte. ferme-la.
okoya kotela makasi pamba, tika kopakola mafuta wana
Tu risques de fort éclaircir pour rien, arrête de mettre cette crème-là.
tika kosala mokinza.
Arrête de péter.
eloko eleki tika eza te
rien n'est mieux que de laisser (tomber).
Tika kobeta mukinza liboso na ngai
Arrete de péter devant moi
Naza mwasi na ye te. Tika kotungisa ngai sikoyo.
Je ne suis pas sa femme. Arrête de me déranger maintenant.
akeyi kotika mwasi na ye.
Il est parti déposer sa femme.
Soki olingi ke libala na biso ezala malamu, tika kokengela ngai.
Si tu veux que notre mariage soit bien, arrête de me surveiller.
Esili te. Nakotika ye boye te.
Ce n’est pas fini. Je vais pas la laisser comme ça.
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies