FR EN NL

traduction / dictionnaire Lingala - Français

congo rdc
Phrase :

banganga
doublage de la terminaison pour exprimer un désordre...
plutôt essayer banga ?
pluriel de "nganga", "mónganga"
nganga, pl. banganga (classe 1a/2 : - / ba-)
monganga, pl. minganga (classe 3/4 : mo- (mu-) / mi- : objets)
munganga, pl. minganga (classe 3/4 : mo- (mu-) / mi- : objets)version Kinshasa
mónganga, pl. banganga (classe 1/2 : mo- (mu-) / ba- (personnes))
expert, magicien, médecin, docteur
voyant, connaisseur, marabout
na epayi ya monganga ya mino
na epayi ya monganga ya mino
src : bikeriderlondon
voir aussi : nganga-mayele, nganga-nzambe, nganga-kisi
tags :
item 10 exemples (bandakisa zómi) ...
nganga nzambe ( nganga-nzambe )
prêtre, abbé, réligieux, serviteur de Dieu
nganga kisi ( nganga-kisi )
guérisseur
nganga mayele ( nganga-mayele )
expert
Likambo munene eluka banganga Proverbe/expression (ne pas traduire litteralement)
Un gros problème 'demande' des experts (le problème étant grand...)
nazokende epayi ya munganga atala liso na ngai. nazomona malamu te.
Je suis en train d'aller cher le docteur pour qu'il regarde mon oeil. Je ne vois pas bien.
munganga alobi ebongi omela mayi mingi.
Le médecin a dit, il convient de boire beaucoup d'eau.
nazoyoka lino pasi ebongi nakende epayi ya munganga
J'ai mal à la dent. Il faut que j'aille chez le médecin.
munganga alobi ke nakotikala ekomba
Le médecin a dit que je vais rester stérile.
mama, mela bakisi na yo oyo munganga apesi.
Maman, prend tes médicaments que le docteur t’a prescrit.
monganga ya mino.
dentiste
autres mots avec le tag 'santé & maladie' : bokono, bonsíngá, ebúbú, elúmbú, emimi, féfele, nkísi, moyoyo, monganga, ndúndu, pulúpulú, sikama, maládi, nganga, lopitalo, kisi, dáwa, maba, bukabuka, mánguele, kokosola, mángwelé, kintuntu, libosono, lokesu, lolanda, malali, mbasu, mingayi, mino, mobosono, mokoni, mpela, sopísi, minoi, pela, pela, mpela, gilípi, litókó, mpulúpulú, mpóti, evímba, matókó, mobeli, ebola, mapata
banga
banga, forme d'un verbe
kobánga, construction régulière (racine : bang) (classe 15 : ko- (verbes))
craindre, avoir peur, respecter

kobángisa
faire peur
dérivés : bobangi
item 11 exemples (bandakisa zómi na mókó) ...
Bana mingi babangaka nkosi.
Beaucoup d'enfants ont peur d'un lion.
Obangisi ye po na nini ?
Pourquoi tu lui as fait peur ?
Soki nzoto to poso ya moto ekutani na ya moto mosusu, tina ya kobanga ezali te.
Si le corps ou la peau d'une personne se touche avec celle d'une autre personne, il n'y a pas de raison d'avoir peur.
Ata soki natamboli na lobwaku ya molili ya liwa, nakobanga mabe moko te. © bible, banzembo 23:4
Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal.
nioka abangaka mpe moto Proverbe/expression (ne pas traduire litteralement)
Le serpent a aussi peur de l'homme
Soki insekte neti nzinzi, ngungi to nzoyi esui yo, tina ya kobanga ezali te.
Si un unsecte comme une mouche, une moustique ou une abeille te pique, il n'y a pas de raison d'avoir peur.
abanga etumba te, abundaka mutaka !
Elle ne craint pas la bagarre, elle se bat nue !
nakoki kobanga te zambi nazali somi na RDC.
Je ne peux pas avoir peur parce que je suis lègal en RDC.
kokanga ngai na ndako te. nazobanga.
Ne m'enferme pas à la maison. J'ai peur.
mbula ekobeta lelo te. kobanga te.
Il ne va pas pleuvoir aujourd'hui. N'ai pas peur.
Azolenga likolo ya kobanga.
Elle tremble à cause de la peur.
e-mail : dic@lingala.be
 

vidéos intéressantes : lingala facile 2018 lingala facile 2019
protection de la vie privée et cookies